MUĞLA ORTACA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alınacaktır

MUĞLA ORTACA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/490676
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araçlar için 10.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 20.000 Litre Motorin (Diğer) alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORTACA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT ALIM İHALESİ İLANI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTACA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMOTORİN (DİĞER) VE KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/490676
1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAH. ATATÜRK BULVARI 119 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522822988 - 2522823128
c) Elektronik Posta Adresi : ortaca155@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araçlar için 10.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 20.000 Litre Motorin (Diğer) alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartname hükümleri doğrultusunda idarenin araçları için akaryakıt ikmali Yüklenici firmanın göstereceği ATOS sistemi ile çalışan akaryakıt istasyonlarıdır.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği odası
b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;
b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alım Konusu Malın Ulusal Standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeler: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak çıkartılan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan;
1. Benzin türlerinde "Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği" belirtilen "TS EN 228 Otomotiv Yakıtları-Kurşunsuz Benzin- Özellikler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun,
2. Motorin türlerinde " TS EN 590+A1 Otomotiv Yakıtları-Dizel(Motorin) -Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olarak pazarlanması zorunludur. İhaleye katılacak, akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketi ise adı geçen belgeleri, İhaleye katılacak, akaryakıt satış istasyonları ise dağıtım ve pazarlama şirketinden verilecek akaryakıtın ilgili standartlara uygun olduğu ve garantileri altında olduğuna dair belgeyi sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt şirketinin Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait 11 Adet araç ile sonradan idarenin sisteme dahil edeceği taşıtlarına, Ortaca Merkez bölgede en az bir (1) adet anlaşmalı ATOS sistemine sahip akaryakıt istasyonunun (bayisinin) bulunduğunu belgeleyecek, bu akaryakıt İstasyonları’nın da İDARE’NİN araçlarına akaryakıt vermeyi kabul edeceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR