GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alınacaktır

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00920493
Şehir : Aydın / Germencik
Yayınlandığı Gazeteler

SES 27.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/682584
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12.000 (Onikibin) Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 325.000 (Üçyüzyirmibeşbin) Litre Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sk. No:16 Germencik/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT

GERMENCİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Germencik Belediye Başkanlığı 2019 Yılı Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi İle Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/682584

1-İdarenin
a) Adresi : Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sk. No:16 09700 Germencik/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565630120 - 2565631472
c) Elektronik Posta Adresi : germencikbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 (Onikibin) Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 325.000 (Üçyüzyirmibeşbin) Litre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Alınacak akaryakıt, idarenin araçlarına takılacak otomatik taşıt tanıma sistemleri ile Germencik İlçesinde ve ihtiyaç duyulması halinde yüklenicinin bayisi olduğu, Türkiye genelinde bulunan istasyonlardan peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanılacak olup, alınacak akaryakıt, sözleşme süresince araçların ihtiyacına binaen Germencik ilçesi içerisinde ve Türkiye genelinde peyder pey olarak yükleniciye ait Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından araçlara takılan Otomatik Taşıt Tanıma Cihazı ile alınacaktır. (Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde cihazların temin edilerek araçlara montajının yapılamaması durumunda cihazlar temin edilinceye kadar akaryakıt alımı "Akaryakıt Alım Fişi" ile yapılacaktır. Cihazların idare araçlarına montaj süresi hiçbir suretle 10 (on) takvim gününü geçmeyecektir.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Germencik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sk. No:16 Germencik/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 18.01.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilce ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlarda; isteklinin akaryakıt verebileceği en yakın istasyonun kilometre cinsinden idareye (Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN) uzaklığı, idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu sayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır. Bu formül idareden sadece gidiş yönünde 3 kilometreden sonraki akaryakıt istasyonları için uygulanacaktır. (Hak kaybına sebep olmamak için daha uzak istasyonlarda ilk 3 km hesaba katılmayacaktır)
A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat;
B: Teklif edilen birim fiyat;
C: İsteklinin akaryakıt verebileceği en yakın istasyonun kilometre cinsinden idareye uzaklığı
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir kilometre için arttıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir.
Her türlü akaryakıt cinsi için; A = B * ((C * D) + 1) formülü kullanılarak; ihale komisyonunca uygun bedel tespit hesap tablosu doldurulacak ve bu fiyatlar baz alınacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Germencik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sk. No:16 Germencik/AYDIN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Germencik Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sk. No:16 Germencik/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR