MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alınacaktır

MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00919045
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 25.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/671169
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Benzin-7.900 Lt. Motorin (diğer) 74.750 Lt. Kalorifer Yakıtı 18.000 Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emir Beyazıt Mah. Dr.Baki Ünlü Cad. No:7/1 Menteşe MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2019 MALİ YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/671169

1-İdarenin
a) Adresi : Emirbeyazit Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 4/3 48000 Marmaris Bulvarı MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141240 - 2522143157
c) Elektronik Posta Adresi : mugla@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Benzin-7.900 Lt. Motorin (diğer) 74.750 Lt. Kalorifer Yakıtı 18.000 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Benzin ve Motorin (diğer) : Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşların hizmet araçlarına ihtiyaca binaen. Kalorifer yakıtı: Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü ve Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Müdürlüğümüz taşıtlarının İl içi ve İl dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenici firmanın bağlı olduğu ana dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından ATC marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri yüklenici tarafından Müdürlüğümüz, Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarının sözleşme sonrasında verilecek listede belirtilen adreslerde bulunan yakıt tanklarına yerinde teslim edilecek ve bu iş için ayrıca nakliye ödenmeyecektir. Kalorifer Yakıtı, idarece belirlenen ihtiyaca göre istenilen miktarda yazılı (fax veya e-mail) veya şifai talep doğrultusunda partiler halinde alınarak kabulü yapılacaktır. Şifai talepler yüklenicinin istemesi durumunda yazılı olarak da yapılacaktır. İdare tarafından talep edilen Kalorifer Yakıtı, en geç 5 (beş) gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Emir Beyazıt Mah. Dr.Baki Ünlü Cad. No:7/1 Menteşe MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 16.01.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu ise ihale tarihinde geçerli bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
b)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise; Akaryakıt Dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair ihale tarihinde geçerli bulunan tek elden satış bayilik sözleşmesini ve bayisi olduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
c) Motorin için teklif verecek istekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan ihale tarihinde geçerli bulunan istasyonlu bayilik belgesini,
d) Kalorifer Yakıtı için teklifi verecek istekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan ihale tarihinde geçerli bulunan istasyonlu veya istasyonsuz bayilik belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılmış akaryakıt dağıtım ve satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe MUĞLA (ihale gününde ihalenin yapılacağı adresten satın alınacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe-MUĞLA) (İhale gününde sunulacak teklifler ihale adresinde teslim alınacaktır.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR