İZMİR GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alınacaktır

İZMİR GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890898
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/558718
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
310.000 LT EURO DİZEL MOTORİN VE 16.000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Önder caddesi No: 41 Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü./İHALE BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GAZİEMİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE BÜROSU


Gaziemir Belediyesi hizmet araçları ve iş makinelerinde kullanılmak üzere Euro dizel Motorin ve Kurşunsuz 95 Oktan Benzin mal alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/558718
1-İdarenin
a) Adresi : GAZI MAHALLESI ÖNDER CADDESI 41 35410 . GAZİEMİR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2329990251 - 2322522566
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaziemir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 310.000 LT EURO DİZEL MOTORİN VE 16.000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 21- Akaryakıtların teslim yeri yüklenici istasyonu ve Taşıt Tanıma Sistemine dahil olan istasyonlarıdır. Ayrıca kurumumuzda kullanılan, akaryakıtla çalışan diğer jeneratör, el aletleri ve makineler için de Makine ikmal biriminde bulunan akaryakıt tanklarına, yüklenici tarafından benzin ve motorin dolumu yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Motorin (euro dizel ) ve kurşunsuz benzin 95 oktan, İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay boyunca yüklenici istasyonu ve taşıt tanıma sistemine dahil olan istasyonlarda idare araçlarına peyderpey teslim edilecektir. Sözleşme kapsamındaki Motorin (diğer) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, taşıt tanıma sistemi ile alınacaktır. Ayrıca kurumumuzda kullanılan, akaryakıtla çalışan diğer jeneratör,el aletleri ve makineler için de Makine ikmal biriminde bulunan akaryakıt tanklarına,yüklenici tarafından benzin ve motorin dolumu yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Önder caddesi No: 41 Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü./İHALE BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 30.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisans belgesinin aslını veya noter onaylı suretini,
2) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik lisansının aslını veya noter onaylı suretini,
3) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısını ve bayilik söleşmesini,
4) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; Sözleşme süresince idarenin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını Türkiye genelinde dağıtım şirketinin Taşıt Tanıma Sistemli tüm istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketi yetkilisince imzalanmış belgeyi,
5) Ayrıca İstekli; Gaziemir ilçesinde en az bir adet olmak üzere taşıt tanıma sistemli akaryakıt istasyonu olduğuna dair belgeyi, teklif zarfı içerisnde vereceklerdir.
İSTEKLİ OLACAKLARIN AKARYAKIT ÜRETİMİ VEYA DAĞITIMI, TAŞIMASI VE BAYİLİK FAALİYETLERİNİN YAPILMASI İÇİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN VERİLEN GEREKLİ LİSANSA SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR. LİSANSIN ASLI ,NOTER TASTİKLİ SURETİNİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR İBARESİ OLACAK ŞEKİLDE VERECEKLERDİR
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
TÜM KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLERE YAPILMIŞ OLAN HERTÜRLÜ AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Önder caddesi No: 41 Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü./İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Önder caddesi No: 41 Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü./İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR