ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akaryakıt alınacaktır

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873426
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Semt-Mahalle : BARBAROS MAH. / YENİŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ STAR HABER 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/495404
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5000 lt Kurşunsuz Benzin, 35.000 lt Motorin ve Jeneratörler için 5000 lt Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/495404

1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı ( Sümer Kampüsü ) 38100 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522248800 - 3522248810
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@agu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 lt Kurşunsuz Benzin, 35.000 lt Motorin ve Jeneratörler için 5000 lt Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Yüklenici Firmanın Akaryakıt İstasyonundaki Akaryakıt Pompalarından İdarenin Resmi ve Hizmet Araçlarının Yakıt Depolarına İkmal Şeklinde teslimat yapılacaktır. Ayrıca ihtiyaç olduğunda yükleniciye ait akaryakıt tankı, arazide bulunan iş makinelerine ve idareye ait jeneratörlerin depolarına da dolum yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2019 tarihinde işe başlanacak olup, işin bitiş tarihi 31.12.2019'dur. İdarenin ön göremediği bir durumdan dolayı 01.01.2019 tarihinde başlanmamışsa sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. Yüklenici Firma Akaryakıt İstasyonundaki Akaryakıt Pompalarından İdarenin Hizmet Araçlarının Yakıt Depolarına İkmal Şeklinde teslimat yapılacaktır. Akaryakıt Tüketim Otomatik sistemi (ATOS)'larin montajı yapılacak taşıtlara ait bilgileri gösterir liste, akaryakıt alım sözleşmesinin onayını takiben yükleniciye yazılı olarak bildirilecek ve yüklenici 10 (On) Takvim günü içerisinde ATOS ve donanımlarının montaj işlemlerini tamamlayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Barbaros Mah. Sümer Yerleşkesi Kümeevler Mevki No:1 Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Yeni İdari Bina İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Kat:1 Kocasinan/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 25.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale tarihi itibari ile geçerliliği devam eden EPDK'dan alınmış akaryakıt dağıtıcı lisansı ve/veya EPDK'dan alınmış bayilik lisansı.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Abdullah Gül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Barbaros Mah. Sümer Yerleşkesi Kümeevler Mevki No:1 Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Yeni İdari Bina İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı zemin kat Kocasinan/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR