ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165351
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BİR 15.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/242811
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
01.01.2021 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI KURŞUNSUZ BENZİN - 95 OKTAN, 36.000-LT ALIMI 01.01.2021 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI MOTORİN - EURO DİZEL 10, 355.000-LT ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/MERKEZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DHMİ ANTALYA HAVALİMANI 01.01.2021 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI AKARYAKIT ALIMI (KURŞUNSUZ BENZİN-95 OKTAN, MOTORİN-EURO DİZEL 10)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ ANTALYA HAVALİMANI 01.01.2021 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI AKARYAKIT ALIMI (KURŞUNSUZ BENZİN-95 OKTAN, MOTORİN-EURO DİZEL 10) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/242811
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DHMİ ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1 07230 MERKEZ ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423303030 - 2423303302
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI 01.01.2021 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI AKARYAKIT ALIMI (KURŞUNSUZ BENZİN-95 OKTAN, MOTORİN-EURO DİZEL 10)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2021 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI KURŞUNSUZ BENZİN - 95 OKTAN, 36.000-LT ALIMI 01.01.2021 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI MOTORİN - EURO DİZEL 10, 355.000-LT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen (aşağıda isimleri yazılı tank/lara ihtiyaç oldukça) sipariş tarihinden itibaren aylık peyder pey 01.01.2021 tarihiyle 31.12.2022 tarihine kadardır. DHMİ ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SEYRÜSEFER YARDIMCI (SSY) İSTASYON VE BİRİMLERİ SSY İSTASYONU / BİRİMİ TESLİMAT NOKTASI VE UZAKLIĞI ÜRÜN CİNSİ TANK KAPASİTESİ BURDUR KUYUTEPE RADAR İST. 130 KM MOTORİN 18.000 LT ANTALYA RADAR 14 KM MOTORİN 5024 LT KUVVET SANTRALİ LİMAN İÇİ MOTORİN 55900 LT AKY İSTASYONU LİMAN İÇİ MOTORİN 20.000 LT AKY İSTASYONU LİMAN İÇİ K. BENZİN 10.000 LT Y. TEKNİK BLOK LİMAN İÇİ MOTORİN 687 LT
ç) Süresi/teslim tarihi : İdare ve bağlı bulunan SSY istasyonlarının veya birimlerinin ihtiyaçlarını depolama kapasitesine göre Yüklenici İdare ‘nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda Akaryakıt ürünlerinin ikmalini yapacaktır. Bu ihtiyaçlar herhangi bir nedenle 24 saat içinde karşılanmadığı takdirde İdare tarafından şartname hükümlerine bağlı kalınmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden Yüklenici Firma namı hesabına Akaryakıt ürünlerinin alımı yapabilir. Bu takdirde meydana gelebilecek fiyat farkı da Yüklenici den tahsil edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.06.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye katılacak dağıtım şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “ Dağıtıcı Lisansı”nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
İhaleye katılacak akaryakıt bayileri ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansı”na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “Bayilik Lisansı”nın noter tasdikli suretini veya aslını teklif ile birlikte verecektir.
Not: İstasyonsüz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı geçerli değildir.
İstekliler Akaryakıt ürünlerinin taşımasını, bayilik lisansı veya taşıma lisansına kayıtlı tankerlerle yapacaklar. Bayilik lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmiş olması şartıyla kendi araçları ile taşıma yapabileceklerdir.
İdari yönden Antalya Hava Limanına bağlı bulunan SSY (Seyrüsefer Yardımcı) istasyonlarının veya birimlerin sözleşme süresi içerisinde İdari yönden başka bir Hava Liman/ Meydana bağlanması durumunda Yüklenici İdarenin talimatına göre hareket edecektir.
Akaryakıt Ürününün belirtilen mahalle nakliyesi Yüklenici’ ye ait olup, İdare’ye bağlı bulunan SSY istasyonlarının veya birimlerinin mahalleri Ek-C de verilmiştir.
Yüklenici firma Akaryakıt nakliyesini kendisi yapacak ise Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre yüklenici firmanın K1 veya K2 Taşıma Yetki Belgesini;
Yüklenici firma akaryakıt teslimini dışarıdan temin edeceği tankerler ile yapacak ise K1 yetki belgesine sahip bir nakliye firması ile sözleşme yapacak ve bu sözleşmenin aslını veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır.
Yüklenici firma; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince SRC 5 belgesine sahip tanker şoförü istihdam edecektir. SRC5 belgesi sahibi şoförün SGK işe giriş belgesinin idareye gösterilmesi şarttır.
Mer’i mevzuata göre söz konusu hizmet için gereken tüm şartların (Güvenlik danışmanı bulundurma, Marker görevlisini temin etme, getirip-götürme ve benzeri gibi hususlar) yerine getirilmesi yüklenici firmaya aittir.
İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinin elinde bulunan akaryakıt dağıtım ve taşıma araçlarının trafik ruhsatı ile EPDK lisansını noter tasdikli suretleri ihale dosyasına eklenecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede Her türlü akaryakıt ürünü üretimi/satışı işi benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR