GAZİANTEP VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alımı yapılacaktır

GAZİANTEP VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093320
Şehir : Gaziantep / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/587239
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız ve Valiliğimiz Envanterinde Kayıtlı Bulunanlar ile Görevlendirilecek Makam/Hizmet Araçları İçin Akaryakıt (Benzin ve Motorin) Alım İşi Benzin 10.000 lt motorin 50.000 lt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İncilipınar Mah. Şehit Mehmet Öter Cad. No:4 Şehitkamil/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız ve Valiliğimiz Envanterinde Kayıtlı Bulunanlar ile Görevlendirilecek Makam/Hizmet Araçları İçin Akaryakıt (Benzin ve Motorin) Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/587239

1-İdarenin

a) Adresi

:

İNCİLİPINAR MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET ÖTER CAD. NO:6 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

3422152500 - 3422152504

c) Elektronik Posta Adresi

:

gaziantepyikob@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız ve Valiliğimiz Envanterinde Kayıtlı Bulunanlar ile Görevlendirilecek Makam/Hizmet Araçları İçin Akaryakıt (Benzin ve Motorin) Alım İşi Benzin 10.000 lt motorin 50.000 lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Teknik Şartnamede Yer Alan Düzenlemelere göre teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

. iş teslim başlama süresinden sonra Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının teslim programına göre teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İncilipınar Mah. Şehit Mehmet Öter Cad. No:4 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a--İstekli bir ‘’ Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu’’ ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş akaryakıt ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge
b--İstekli bir ‘’ Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ’’ ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
c-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi
d--İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a—istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b—İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c—isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

isteklinin teklif kapsamanda sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İncilipınar Mah. Şehit Mehmet Öter Cad. No:4 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR