SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090918
Şehir : Kastamonu / Araç
Yayınlandığı Gazeteler

ARAÇ HABER 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/612054
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45.000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL), 500 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI NO:202
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SAMATLAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/612054
1-İdarenin

a. Adresi : FATIH SULTAN MEHMET CAD. NO:69 İĞDİR KÖYÜ 37120 ARAÇ/KASTAMONU
b. Telefon ve faks numarası : 3663727013 - 3663727130
c. Elektronik Posta Adresi : rifatuzumcu@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a. Niteliği, türü ve miktarı : 45.000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL), 500 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b. Teslim yeri : YÜKLENİCİYE AİT AKARYAKIT İSTASYONU POMPALARI
c. Teslim tarihi : 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında Yükleniciye Ait Akaryakıt İstasyonundan İdare tarafından talep edilen günlerde peyder pey teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR
YARDIMCISI ODASI NO:202
b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 - 10:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A- İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE
B- İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU BAYİSİ İSE TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
C- İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ
D- İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsurlarda Km. cinsinden Akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun Bedelin Tespitinde aşağıdaki formül uygulanacaktır.
A:Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyatını;
B:Teklif edilen fiyat
C: Akaryakıt İstasyonunun Km. cinsinden idareye uzaklığı;
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km için artıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir.
Her Türlü Akaryakıt cinsi için A=B X ((C X D)+1) Formülü Kullanılarak ;
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ NO:204 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR