HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alımı yapılacaktır

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068298
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : DEVLET MAH. / YENİŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/503458
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) 12.000 litre, Motorin (Diğer) 80.000 litre, Motorin 12.000 litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonu Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Dikmen Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/503458
1-İdarenin
a) Adresi : Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Dikmen ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124153158 - 3124152840
c) Elektronik Posta Adresi : 24.sube@gelirler.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) 12.000 litre, Motorin (Diğer) 80.000 litre, Motorin 12.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : a) Başkanlığımız taşıtlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi dahilinde yüklenicinin idareye göstereceği istasyonlardan ve Ankara dışına yapacakları seyahatlerde ise yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin tüm bayilerine ait istasyonlardan Araç Tanıtım Cihazı (ATC) marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. b) Çim biçme makineleri için Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yüklenicinin idareye göstereceği istasyonlardan herhangi birinden temin edilecektir. c) Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan jeneratörler için motorin; 1- Başkanlık Ana Hizmet Binası Dikmen Cad. Bakanlıklar / Ankara 2- OECD Binası 25 Mart Mahallesi İstiklal Cad. No:7 Yenimahalle / Ankara 3- Gelir İdaresi Başkanlığı Gümüşdere Bilgi İşlem Merkezi Yeni Ziraat Mah. Yeni Etlik Cad. No : 16 Dışkapı / Ankara 4- VİMER Hizmet Binası Öveçler 2. Cad. No : 11 Dikmen / Ankara 5- Yedekleme Merkezi Dikmen Caddesi Bakanlıklar- Çankaya / Ankara yukarıda belirtilen adreslerde bulunan jeneratör depolarına boşaltılacaktır. Ancak, bu yerler dışında Başkanlık hizmet binalarına yeni jeneratör alınması halinde, İdarenin yazılı isteği üzerine başka adreslere de teslimat yapılabilecektir.
c) Teslim tarihi : 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında peyder pey İdare taşıtlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi dahilinde yüklenicinin idareye göstereceği istasyonlardan ve Ankara dışına yapacakları seyahatlerde ise yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin tüm bayilerine ait istasyonlardan Araç Tanıtım Cihazı (ATC) marifetiyle, çim biçme makinesi için gerekli Kurşunsuz Benzin (95 oktan) ise fişle ve Ankara Büyükşehir Belediyesi dahilinde yüklenicinin idareye göstereceği istasyonlardan akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. Yüklenici akaryakıt ikmallerinde, istasyonlarda OYAS'ın çalışmaması veya araçlardaki ATC cihazlarının bozuk olması durumunda taşıtların akaryakıt ikmallerini, arıza formu (T.Ş. Ek-1) doldurarak sorunsuz yapacaktır. İstasyonlarda arızalar meydana gelmesi veya stokların yetersizliği gibi durumlarda araçlar için talep edilen akaryakıt en geç 1 (bir) saat içerisinde teslim edilmelidir. Teknik Şartnamede adresleri belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığı binalarındaki jeneratörlerde kullanılacak motorini, yüklenici aldığı siparişi en geç 48 saat içinde jeneratör deposuna boşaltacaktır. İdare hizmet binalarının değişmesi halinde, İdarenin yazılı isteği üzerine başka adreslere de teslimat yapılabilecektir. Çim Biçme Makineleri için kullanılacak kurşunsuz benzin, İdarenin görevlendireceği personel tarafından yüklenicinin Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde İdareye göstereceği istasyonlardan herhangi birinden (T.Ş.EK-3) formları ile alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonu Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Dikmen Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 11.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi " ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu Kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.
e) İsteklinin Ankara Büyükşehir Belediyesi dahilinde idareye göstereceği istasyonlar ve Ankara dışında Türkiye genelinde kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin tüm bayilerine ait istasyonlarını gösteren harita krokileri veya adres listeleri,
Teklifleriyle birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İhale ve Satınalma İşlemleri Müdürlüğü 4. Kat Devlet Mah. Merasim Cad. No: 9/1 Dikmen / Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR