ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alımı yapılacaktır

ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941273
Şehir : Tekirdağ / Şarköy
Yayınlandığı Gazeteler

ŞARKÖY 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/53769
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI AKARYAKIT ALIMI KURŞUNSUZ BENZİN ( 95 OKTAN ) ALIMI 9.000 LİTRE MOTORİN ( DİĞER ) ALIMI 220.000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS SALONU ( BELEDİYE MÜZESİ İÇERİSİNDE )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI AKARYAKIT ALIMI ( MOTORİN VE BENZİN ALIMI )

ŞARKÖY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI AKARYAKIT ALIMI ( MOTORİN VE BENZİN ALIMI ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/53769

1-İdarenin
a) Adresi : İstiklal Mh. İsmail Hakkı Özgen Cad. 17 59800 ŞARKÖY/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2825181021 - 2825181052
c) Elektronik Posta Adresi : makineonarim@sarkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI AKARYAKIT ALIMI KURŞUNSUZ BENZİN ( 95 OKTAN ) ALIMI 9.000 LİTRE MOTORİN ( DİĞER ) ALIMI 220.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : 01.04.2019 tarihinde işe başlanacak olup, 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) ALIMI: Belediyenin Kurşunsuz Benzin depolama sistemi olmadığından günlük ihtiyaçlara göre belediye başkanlığının görevlendireceği kişiler tarafından yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan fiş karşılığında teslim alınacaktır. MOTORİN ( DİĞER ) ALIMI: Motorin Belediye garajında bulunan depoya, yükleniciye ait tanker tartılarak kantar fişi alınmak suretiyle teslim alınacaktır. Motorinin belediyeye ait depoya teslim alınma işi idare tarafından görevlendirilen personel nezaretinde olacaktır. İdarenin talebi halinde pazar ve bayram tatili günlerinde de idare depolarına akaryakıt teslimatı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS SALONU ( BELEDİYE MÜZESİ İÇERİSİNDE )
b) Tarihi ve saati : 08.03.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ”ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş “ Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmaları yeterli kabul edilir.
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılan her türlü petrol ürünleri pazarlama, dağıtım ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR