ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00931172
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 18.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
FIRAT 18.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/20670
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2500 Lt Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve 8000 Lt Motorin (Euro Dizel)
İşin Yapılacağı Yer
:
Yükleniciye ait istasyondan veya araç tanıtım cihazı olan herhangi bir istasyondan idareye ait araçlar yakıt ikmali yapacaklardır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ İl Özel İdaresi.Destek Hiz.Müd. İhale Birimi Çayda Çıra Mah. Emsal Sok. No:9 ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

İLİMİZ TEMEL EĞİTİM KURUMLARI HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLARIN AKARYAKIT ALIMI VE TEMEL EĞİTİM KURUMLARI (KARŞIBAĞ İLKOKULU) VE TEMEL EĞİTİM KURUMLARI JENARETÖRLERİ İÇİN AKARYAKIT ALIMI


İlimiz Temel Eğitim Kurumları Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Akaryakıt Alımı ve Temel Eğitim Kurumları (Karşıbağ İlkokulu)ve Temel Eğitim Kurumları Jenaretörleri İçin Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/20670

1-İdarenin
a) Adresi :Çayda Çıra Mah. Emsal Sok. No:9 23100 - ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası :4242475327 - 4242474631
c) Elektronik Posta Adresi :ihale@elazigozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2500 Lt Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve 8000 Lt Motorin (Euro Dizel) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Yükleniciye ait istasyondan veya araç tanıtım cihazı olan herhangi bir istasyondan idareye ait araçlar yakıt ikmali yapacaklardır
c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden 28.02.2020 tarihine kadar idareye ait araçlar yükleniciye ait istasyondan veya araç tanıtım cihazı olan herhangi bir istasyondan yakıt ikmali yapacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Elazığ İl Özel İdaresi.Destek Hiz.Müd. İhale Birimi Çayda Çıra Mah. Emsal Sok. No:9 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati :01.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve en az ihale tarihinde geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
2) İsteklinin bağlı olduğu Belediye Başkanlığından alınmış Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binasına en fazla 10 km. uzaklıkta araç tanıtım cihazı olan İş Yeri Açma ve Çalıştırma İzin Belgesini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elazığ İl Özel İdares.Destek Hiz.Müd. İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ İl Özel İdaresi.Destek Hiz.Müd. İhale Birimi Çayda Çıra Mah. Emsal Sok. No:9 ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR