HALFETİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

HALFETİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926820
Şehir : Şanlıurfa / Halfeti
Semt-Mahalle : SİYAHGÜL MAH. / HALFETİ
Yayınlandığı Gazeteler

BİRECİKİN SESİ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/3453
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin:19.000-LT Kurşunsuz Benzin 2.000 -LT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HALFETİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BÜRO AMİRLİĞİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HALFETİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılan Araçlara Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/3453
1-İdarenin
a) Adresi : SİYAHGÜL MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:5 HALFETİ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4147515033 - 4147515160
c) Elektronik Posta Adresi : halfeti@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin:19.000-LT Kurşunsuz Benzin 2.000 -LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt Bayisinden Limitler dahilinde
c) Teslim tarihi : 15.02.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 14.02.2020 TARİHİNE KADAR HİZMET ARAÇLARININ LİMİTLERİ DAHİLİNDE

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HALFETİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BÜRO AMİRLİĞİ
b) Tarihi ve saati : 21.01.2019 – 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)Enerji Piyasa Düzenleme Kurumundan(EPDK)alınan bayilik lisansının aslı veya noterden tasdikli suretini ihale zarfında ibraz edeceklerdir.(Sözleşme süresi sonuna kadar geçerli olacaktır.)
b)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili resmi kurumdan alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi
c)İstekli; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olduğuna dair 2018 yılına ait aslı veya noter tasdikli sureti ihale dosyasında bulundurulacaktır.
d) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış bayilik belgesi 2019 yılına ait aslı veya noter tasdikli sureti ihale dosyasında bulundurulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü özel kamu kuruluşlarına petrol ve petrol ürünleri satışı benzer iş olarak kabül edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HALFETİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BÜRO AMİRLİGİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HALFETİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR