TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908508
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/622057
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
52.000 Litre Motorin (Diğer), 800 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü - 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37/A Süleymanpaşa/Tekirdağ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA KULLANILAN ARAÇLARA 2019 YILI İÇİN TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIMI

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Müdürlüğümüzde ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Araçlara 2019 Yılı İçin Taşıt Tanıma Sistemli Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/622057

1-İdarenin
a) Adresi : 100.YIL MAH.HÜSEYİN MUMCUOĞLU CADDESİ NO:37/A SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 02822582258 - 02822582296
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 52.000 Litre Motorin (Diğer), 800 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yükleniciye ait akaryakıt istasyonları.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019-14.02.2019 tarihleri arasında yüklenici firmanın taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlarında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi, Hayrabolu İlçe Devlet Hastanesi, Saray İlçe Devlet Hastanesi, Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Şarköy İlçe Devlet Hastanesi, Çorlu İlçe Devlet Hastanesi, Marmara Ereğlisi İlçe Devlet Hastanesi, Muratlı İlçe Devlet Hastanesi, Malkara İlçe Devlet Hastanesi, Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Tekirdağ Devlet Hastanesi araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır. Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak Yüklenici tarafından teknik şartname ekinde talepleri bulunan kurumlara ayrı ayrı verilecektir. Detaylarda araçların plakaları, akaryakıtın alım tarihi, alım saati, birim fiyatı, alınan miktar, alınan tutar, akaryakıtın alındığı yer gösterilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tüm araçlara taşıtmatik takılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü - 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37/A Süleymanpaşa/Tekirdağ
b) Tarihi ve saati : 18.12.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a-)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b-)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise; bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik yazı ve Bayilik Sözleşmesi,
c-)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu Bayilik Belgesini,
d-)Tekirdağ İl Merkezi ile Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara İlçelerinde en az 1 tane Taşıt Tanıma Sistemine sahip akaryakıt istasyonlarının olduğuna dair istasyonlarının adres bilgilerinin olduğu belge firma tarafından ihale sırasında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 3. kat Satınalma Birimi 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37/A Süleymanpaşa/Tekirdağ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR