GÖLBAŞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

GÖLBAŞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890147
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : ŞAFAK MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/544402
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malın Miktarı ve Türü Ekte yer almaktadır. 36.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) , 113.700 Litre Motorin olmak üzere 149.700 Litre Akaryakıt. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası, Şafak Mahallesi 914.sokak No:1 Gölbaşı / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖLBAŞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/544402

1-İdarenin

a) Adresi

:

914. Sokak 7 06830 GÖLBAŞI/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124847676 - 3124843290

c) Elektronik Posta Adresi

:

golbasilojistik@ankara.pol.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Malın Miktarı ve Türü Ekte yer almaktadır. 36.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) , 113.700 Litre Motorin olmak üzere 149.700 Litre Akaryakıt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdarenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda yüklenicinin daha önceden göstereceği en az 1 adet Gölbaşı İlçe Merkezi yerleşim bölgesi dahilinde bulunan akaryakıt istasyonu ve yüklenicinin TTS sitemi (Taşıt Tanıma Sistemi) olan akaryakıt istasyonlarından sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2019 tarihi saat 00:01'den itibaren idarenin araçlarının depolarına, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde ve İncek Şehit Hayati Tokgöz Polis merkezi Amirliğimizde bulunan jeneratörlere ikmal yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip yılın ilk günü olan 01.01.2019 Tarihi saat:00:01 itibariyle peyder pey İdarenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda yüklenicinin daha önceden göstereceği en az 1 adet Gölbaşı İlçe merkezi yerleşim bölgesi dahilinde bulunan akaryakıt istasyonu ve yüklenicinin TTS sitemi (Taşıt Tanıma Sistemi) olan akaryakıt istasyonlarından idarenin araçlarının depolarına, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde ve İncek Şehit Hayati TOKGÖZ Polis Merkezi Amirliğimizde bulunan Jeneratörlere ikmal yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası, Şafak Mahallesi 914.sokak No:1 Gölbaşı / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

04.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği Şafak Mahallesi 914.sokak No:1 Gölbaşı / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği Şafak Mahallesi 914.sokak No:1 Gölbaşı / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR