MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874130
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/493166
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400.000 litre Motorin(Diğer) ve 13.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MENTEŞE/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/493166

1-İdarenin
a) Adresi : Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No: 8/1 - 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141202 - 2522124035
c) Elektronik Posta Adresi : muglaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 400.000 litre Motorin(Diğer) ve 13.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Araçların ihtiyacı olan akaryakıt, yüklenicinin göstereceği akaryakıt istasyonlarından ihtiyaç duyuldukça peyderpey, kalorifer kazanlarının ihtiyacı olan akaryakıt, İdarenin talebi üzerine hizmet binalarındaki kalorifer kazanlarının bulunduğu adrese, Fidanlık Müdürlüğü tankerine, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü hudutlarında çıkan orman yangınlarında çalışan araçların ihtiyacı olan akaryakıt ise yangın mahallinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arası


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MENTEŞE/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 12.11.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
- İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise;Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı'ndan alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini,
ilgisine göre vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya istekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Akaryakıt istasyonunun, trafiğe açık olan yollardan, akaryakıt alımı yapacak olan idare merkezimize(her bir kısım ayrı değerlendirilecektir) mesafesi dikkate alınacaktır. Bu mesafeye göre en avantajlı fiyat belirlenecektir.
İstekli akaryakıt istasyonunun idareye olan uzaklığı fiyat dışı unsur olarak belirlenmiştir.
1.İsteklinin Akaryakıt İstasyonu ile birimlerin arasındaki gidiş-geliş toplam mesafe dikkate alınacaktır.
2.Fiyat dışı unsurlarda; Akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı, İdarece belirlenen katsayı ile çarpılarak Teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı tespit edilecektir. Bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
3.Uygun bedelin tespitinde: A=B*[(C*D)+1] formülü esas alınacaktır.
A=Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan A=B*[(C*D)+1] formülü ile bulunan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat (TL\Lt),
B=Teklif edilen birim fiyat (TL\Lt),
C=Akaryakıt İstasyonu pompasının Müdürlüğe veya şefliklere olan uzaklığı (Km)
D=Mesafeden dolayı, alınacak akaryakıt maliyetini her birim km. İçin artıran katsayı idarece 0,0025 olarak kabul edildi.
4.İstekliler Akaryakıt satış istasyonunun Müdürlüğü ve şefliklere olan gidiş-geliş toplam mesafesine ait AKARYAKIT İSTASYONUNUN UZAKLIĞINA DAİR BELGE ile UYGUN BEDEL TESPİT HESAP TABLOSU’ nu teklif vermeye yetkili kişiler tarafından doldurulup imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanıp, teklif zarfı içerisinde vereceklerdir.
İdaremiz akaryakıt istasyonu ile Müdürlük veya şeflikler arası mesafeyi resen ölçerek hesaplamayı kontrol etme yetkisine sahip olup, km mesafesinde uyuşmama yada hesaplamada aritmetik hata olması halinde idaremizce düzeltilmiş hesap tablosuna göre işlem yapılacaktır

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Orman İşletme Müdürlüğü (İhale Birimi) Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8/1 MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman İşletme Müdürlüğü (Muhasebe Birimi-İsmail KİLLİK) Emirbeyazıt Mah.Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR