ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00845786
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 01.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA KÖRFEZ 01.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/375244
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM, 24.000 LİTRE MOTORİN, 2.000 LİTRE BENZİN
İşin Yapılacağı Yer
:
Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan araçlar ile hastane ve ek hizmet birimlerinde kullanılan jeneratörler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
   Atatürk Devlet Hastanesi A Blok Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM AKARYAKIT ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ATATÜRK SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2 KALEM AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/375244
1-İdarenin
a) Adresi : ANAFARTALAR CAD. ÜÇGEN MEVKİİ 07040 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423454550 - 2423343373
c) Elektronik Posta Adresi : antalyadhs12@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 KALEM, 24.000 LİTRE MOTORİN, 2.000 LİTRE BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan araçlar ile hastane ve ek hizmet birimlerinde kullanılan jeneratörler
c) Teslim tarihi : Görevli resmi hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçları peyderpey yükleniciye ait merkez ve/veya ilçe Akaryakıt Taşıt Tanıma Sistemine sahip bayii istasyonlarından yapılacaktır. Jeneratörlerin ihtiyacı olan Motorin Jeneratörlerin bulunduğu adrese nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere peyderpey ve siparişin tebliğine müteakip 10 (On) gün içinde teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Atatürk Devlet Hastanesi A Blok Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.08.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış akaryakıt dağıtım şirketi lisansı belgesi ile lisanslı bir şirketin bayisi ise bayilik belgesi, istekli dağıtıcı ise; akaryakıt ile tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Dağıtıcı Lisansı" nı istekli akaryakıt pazarlama bayii ise; 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Bayi Lisansı" ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu "Tek Elden Satış Sözleşmesi" ni teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Satın Alma Birimi ve ekap.kik.gov.tr adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Devlet Hastanesi Evrak Kayıt Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR