DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00738249
Şehir : Denizli / Pamukkale
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 23.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/25109
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AKARYAKIT ALIMI (TOPLAM 101.800 LT MOTORİN VE 4.300 LT BENZİN ALIMI) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.02.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İNCİLİPINAR MAH.1192 SOKAK NO:12 PAMUKKALE/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
AKARYAKIT ALIMI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/25109

1-İdarenin
a) Adresi : İNCİLLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO:12 PAMUKKALE/ DENİZLİ 20100 İNCİLLİPINAR MAHALLE PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582413458 - 2582426872
c) Elektronik Posta Adresi : mcamalan@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : AKARYAKIT ALIMI (TOPLAM 101.800 LT MOTORİN VE 4.300 LT BENZİN ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI MERKEZ KURULUŞLAR: (AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ-DENİZLİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ-DENİZLİ 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ- MERKEZEFENDİ SHM.MÜD.- PAMUKKALE SHM.MÜDÜRLÜĞÜ- TAVAS SHM.MÜDÜRLÜĞÜ- DENİZLİ KADIN KONUKEVİ MÜD.-PAMUKKALE KADIN KONUKEVİ MÜD.-ŞİDDET ÖNLEME MERK.MÜD.- DENİZLİ HUZUREVİ YBRM.MÜD.-BABADAĞ HUZUREVİ MÜD.- DENİZLİ ÇOCUK EVLERİ KOOR. MERK.MÜD.-ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜD. - DENİZLİ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜD.
c) Teslim tarihi : Akaryakıtlar Benzin İstasyonlarından peyder pey pompa usulü ile araç depolarına alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İNCİLİPINAR MAH.1192 SOKAK NO:12 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 15.02.2018 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan alınmış lisanslı bir şirketin bayisi olduğunu gösterir "BAYİLİK LİSANSI BELGESİ" ve Denizli Büyükşehir veye Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Belediyelerinden alınmış "İŞYERİ AÇMA RUHSATI" belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMUDA VEYA ÖZEL SEKTÖRDE TEK SÖZLEŞMEYE DAYALI AKARYAKIT SATIŞ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ-EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR