SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alımı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.
İhale Kayıt No
:
2016/399364
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Kalem ARAÇ YAKITI alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

2016/399364

1. İdarenin

a) Adresi

: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT KAMPUSÜ SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0332 223 38 42 – 0332 241 60 94

c) Elektronik Posta Adresi

: skssaymanlik@selcuk.edu.tr.

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

S.N.

Malın Cinsi

Birimi

Miktarı

1

Motorin

Litre

18.000

2

95 Oktan Benzin

Litre

2.250

b) Teslim Yeri: Yüklenici firma ihale konusu malı, sözlesme süresi içerisinde idarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyder pey pompa teslimi seklinde teslim edecektir.

c) Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin süresi 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında olmak üzere 1 (bir) yıldır.

3. İhalenin;

a) Yapılacağı Yer : S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve Saati : 15.11.2016- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A-) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise bu durumu gösteren T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğuna dair Lisans Belgesi.

B-) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Bayilik Belgesi ile T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve sözleşme süresince geçerli olan istasyonlu Lisans Belgesi veya İstasyonlu Lisans Belgesi aldığına dair belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin ihale dosyasına konulması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Döküman Bedeli S.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine veya Vakıfbank Nalçacı Şb. TR150001500158007290288909 IBAN nolu hesaba ödendikten sonra S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Biriminden satın alınabilir. (EFT kabul edilmeyecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR