BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİC. A.Ş.

Akaryakıt alım işi ihale edilecektir

BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00694496
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 09.11.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/544414
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45.000 LT MOTORİN, 390.000 LT MOTORİN(DİĞER) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beltur A.Ş. Hidiv Kasrı Toplantı Salonu Çubuklu Mah. Hidiv Kasrı Cad. No:1/2 BEYKOZ/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018-2019-2020 YILLARI İÇİN AKARYAKIT
BELTUR BÜYÜK İST.EĞİ TURZ.VE SAĞ.YAT.İŞLT VE TİC.A.Ş.


2018-2019-2020 YILLARI İÇİN AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/544414

1-İdarenin
a) Adresi : ÇUBUKLU MH. ÇUBUKLU HIDIV YOLU 32 (Hidiv kasrı cad. no:1/1 ) BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164139253 - 2165370842
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@beltur.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45.000 LT MOTORİN, 390.000 LT MOTORİN(DİĞER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıt ürünleri yükleniciye ait istasyonlardan veya anlaşmalı olduğu bayilerin istasyonlarından idarenin ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır. Yüklenici ayrıca İdarenin hizmet binalarında yer alan jeneratör, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebini müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf ve sorumluluk kendisine ait olmak üzere teslimat yapacaktır.
c) Teslim tarihi : 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında alıma konu akaryakıt ürünleri idarece belirlenen zamanlarda, idarenin ihtiyacı nispetinde yükleniciye ait veya yüklenici tarafından belirtilen listede gösterilen bayilere ait istasyonlardan,idarenin araçları tarafından (sistem dışı alımlar hariç) peyder pey alınacaktır. Yüklenici ayrıca İdarenin hizmet binalarında yer alan jeneratör, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebini müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf ve sorumluluk kendisine ait olmak üzere teslimat yapacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beltur A.Ş. Hidiv Kasrı Toplantı Salonu Çubuklu Mah. Hidiv Kasrı Cad. No:1/2 BEYKOZ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.12.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise;Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı'ndan alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini,
ilgisine göre vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İsteklinin, Bayisi olduğu dağıtım firmasının Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemine dahil istasyon sayısının Türkiye genelinde 500 (Beş yüz) İstanbul sınırları içinde 100 (Yüz) adetten aşağı olmayacaktır. İsteklilerin, bu istasyonların adı, adresi, yetkilisinin adı ve telefon numaralarını içeren belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.
b) 7 gün 24 saat kullanıma açık olacak şekilde, olağanüstü haller vb. durumlar doğrultusunda İdarenin İstanbul resmi sınırları içerisinde Avrupa ve Anadolu yakasında en az 1 (Bir)’er adet olmak üzere akaryakıt alabileceği istasyonun İsteklinin üzerine ruhsatlı / kendi öz malı olması gerekmektedir. İsteklilerin bununla ilgili belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akaryakıt temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beltur A.Ş. Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Çubuklu mah. Koru Sok. No: 6 BEYKOZ/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm Ve Sağlık Yatırımları İşletme Ve Ticaret A.Ş. Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Çubuklu mah. Karanfil Çıkmazı Sok. No:2 - 4 BEYKOZ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR