ANKARA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)

Akaryakıt (95 oktan benzin) satın alınacaktır

ANKARA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038996
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/389863
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100.000 litre motorin(diğer) ve 2.500 litre kurşunsuz benzin (95 oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No: 18 06420 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

100000 litre motorin (diğer) ve 2500 litre kurşunsuz benzin (95 oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/389863

1-İdarenin
a) Adresi : NAMIK KEMAL MAHALLESİ MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 18 06420 KIZILAY ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124163000 - 3124163400
c) Elektronik Posta Adresi : tmo.genel@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 litre motorin(diğer) ve 2.500 litre kurşunsuz benzin (95 oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Araçlar için, Yüklenicinin yurt çapında bulunan TTS’ye uyumlu akaryakıt dolum istasyonlarından akaryakıt alınacaktır. TMO Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/ANKARA) ve Ek Tesislerinde (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:171 Güvercinlik/ANKARA) bulunan jeneratörlerin tanklarına ise Yüklenicinin tankeri ile akaryakıt Yüklenici tarafından teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Yüklenici ihale konusu akaryakıtı, işe başlama tarihinden itibaren İdarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarlarda (limitsiz) peyder pey pompa teslimi şeklinde teslim edecektir. İhale konusu akaryakıt alımları, Yüklenicinin bizzat kendisine ait istasyonlardan veya bağlı bulunduğu dağıtım şirketine ait yurt çapında bulunan akaryakıt dolum istasyonlarından veya özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı TTS’ye uyumlu istasyonlar vasıtası ile teslim edecektir. Jeneratörlere akaryakıt alımına ihtiyaç duyulması halinde; yüklenici siparişi aldığı saatten başlamak üzere en geç 24 saat içerisinde harekete geçerek akaryakıtı sayaçlı, uygun tanker ile idarenin hizmet binasına getirecektir. Taşıma için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Akaryakıt İdarenin görevli elemanı nezaretinde jeneratörlerin bulunduğu mahaldeki tanklara boşaltılacak ve akaryakıtın miktarını belirtilen irsaliye karşılıklı imzalanarak mal teslimatı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No: 18 06420 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05.09.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 Sayılı Piyasa Kanununun ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliği devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı suretleri
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılan isteklilerin, Çankaya ilçe sınırlarında en az 3 (üç), Ankara il sınırlarında en az 10 (on), Türkiye çapına en az 100 (yüz) adet taşıt tanıma sistemli bayi adlarını, adreslerini, telefonlarını teklifleri ekinde sunmaları gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Haberleşme Şube Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No:18 06420 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR