ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SATINALMA VE MALZEME YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt (4 no'lu fuel-oil) alımı yapılacaktır

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SATINALMA VE MALZEME YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027450
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : MUSTAFA KEMAL MAH. / 100.YIL
Yayınlandığı Gazeteler

BOZOVA''NIN SESİ 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
???????İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/337379
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
600.000 kg (+/- %20) kalorifer yakıtı (4 no.lu fuel-oil) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. km No:166 EÜAŞ İhale Toplantı Salonu Zemin kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATATÜRK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 600000 KG (+/- %20) KALORİFER YAKITININ (4 NOLU FUEL-OİL) NAKLİYE DAHİL SATIN ALINMASI VE İLGİLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)
SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk HES İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 600000 kg (+/- %20) kalorifer yakıtının (4 nolu fuel-oil) nakliye dahil satın alınması ve ilgili işletme müdürlüğüne teslimi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/337379

1-İdarenin
a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. Km No:166 Kat:8 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3126301823 - 3126301862
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı : Atatürk HES İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 600000 kg (+/- %20) kalorifer yakıtının (4 nolu fuel-oil) nakliye dahil satın alınması ve ilgili işletme müdürlüğüne teslimi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 600.000 kg (+/- %20) kalorifer yakıtı (4 no.lu fuel-oil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Bozova/ŞANLIURFA
ç) Süresi/teslim tarihi : Teknik şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda teslim tesellüm işlemleri gerçekleştirilecek olup, santralin stok durumuna göre İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenecek kalorifer yakıtı talebi en az 5 (beş) takvim günü öncesinden yazılı olarak faks da dâhil olmak üzere yükleniciye bildirilecektir. İşletme Müdürlüğü günlük kalorifer yakıtı teslimat miktarlarını İşletmenin ihtiyacına göre %50 oranında artırıp eksiltebilir veya belli bir süre için alımı durdurabilir. Yüklenici, İşletme Müdürlüğü tarafından belirtilen programa uygun olarak akaryakıt teslimatına başlamak zorundadır. İşletme Müdürlüğünün akaryakıt alımını durdurması veya alım programını değiştirmesi halinde, bu durum en az 5 (beş) takvim günü öncesinden yazılı olarak yükleniciye bildirilecektir. Teslim programı ile ilgili diğer hükümler teknik şartnamede belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi : Yakıtın ilk teslim tarihi işe başlama tarihi sayılacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.08.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. km No:166 EÜAŞ İhale Toplantı Salonu Zemin kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Teklif sahibi istekli adına/unvanına düzenlenmiş Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bayilik lisansı.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR