AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Ahşap tel çit direği satın alınacaktır

AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926587
Şehir : Manisa / Akhisar
Yayınlandığı Gazeteler

AKHİSAR 6 EYLÜL 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/5699
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
38.000 adet emprenyeli ahşap tel çit direği (dokümanda belirtilen teslim yerlerine nakil, indirme ve istiflenme teklif fiyatına dahildir)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonu -Hürriyet Mahallesi 450 Sokak No:95 Akhisar/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EMPRENYELİ AHŞAP TEL ÇİT DİREĞİ SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


EMPRENYELİ AHŞAP TEL ÇİT DİREĞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/5699
1-İdarenin
a) Adresi : Hürriyet Mahallesi 450 sokak 95 45200 AKHİSAR/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2364142200 - 2364139311
c) Elektronik Posta Adresi : akhisaroim@ogm.hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 38.000 adet emprenyeli ahşap tel çit direği (dokümanda belirtilen teslim yerlerine nakil, indirme ve istiflenme teklif fiyatına dahildir) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akhisar Ormandışı Deposu, Kavakalan Ormandışı Deposu, Cenkyeri Ormandışı Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 90 gün içinde mallar , İhale Dokümanı ve Teknik şartnamede belirtildiği şekilde teslim yerlerine tek seferde teslim edilir. Peyderpey teslimat kabul edilmez ve tüm malın teslimi yapılmadan malın kabulü ve ödeme işlemi yapılamaz.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonu -Hürriyet Mahallesi 450 Sokak No:95 Akhisar/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 05.02.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday ya da istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
Aday ya da isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ya da istekli adına düzenlenen kapasite raporu
Aday ve isteklnin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ya da istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
Adaylar ya da isteklilerin adına ya da ünvanına düzenlenmiş olan teklifi ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi ya da teknolojik ürün belgesi
aday ya da isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler
(yetkili satıcılık ya da temsilciliği ya da imalatçılığı gösteren belgelerde , belgenin teklif edilen ürünü kapsadığı açıkça belirtilmiş olmalıdır)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünün , Ziraat Bankası Akhisar ŞUBESİ İBAN NO: TR440001000189388440025001 nolu hesabına doküman bedeli yatırıldıktan sonra Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi, Hürriyet Mahallesi , 450 Sokak , No:95 AKHİSAR/MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı , Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü- Hürriyet Mahallesi 450 Sokak No:95 Akhisar/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR