MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Agrega satın alınacaktır

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908424
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

İLERİ 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/617876
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet mal alımı ihalesi - Muhtelif Cins ve Miktarda Asfalt Betonu Agregası Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AGREGA SATIN ALINACAKTIR

MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Muhtelif Cins ve Miktarda Asfalt Betonu Agregası Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/617876
1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tekelioğlu Cad. Fener Mah. No:63 ANTALYA 07160 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423202222 - 2423242398
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@muratpasa-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet mal alımı ihalesi - Muhtelif Cins ve Miktarda Asfalt Betonu Agregası Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Temin edilecek malzeme Belediyemizin sabit Asfalt Plenti sahasında (Antalya İli Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Mevki 2096 Ada 01 Parsel) belirlenen stok alanına nakledilip Asfalt Plenti kantarında tartım yapılarak teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : *Temin edilecek malzeme Belediyemizin sabit Asfalt Plenti sahasında (Antalya İli Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Mevki 2096 Ada 01 Parsel) belirlenen stok alanına nakledilip Asfalt Plenti kantarında tartım yapılarak teslim alınacaktır. *Malzeme teslimi mesai saatleri içerisinde (08:00 ile 17:00 saatleri arasında) yapılacaktır. *İdarenin onaylamadığı malzeme teslim alınmayacaktır. *Malzeme teslim programı İdarenin talepleri doğrultusunda olacaktır. Bu konuda aksaklık yaşanması durumunda teknik şartnamenin 5.j maddesi uygulanacaktır. *Bu iş ile ilgili İdare, temin edilecek olan malzemelerde yer ve ocak göstermeyecek olup gerekli tüm malzeme, Yüklenici tarafından ruhsatlı ocaklardan temin edilecektir. Yüklenicinin firmasına ait ruhsatlı ocağı olması halinde ruhsatın aslı veya noter onaylı suretini; yüklenicinin firmasına ait ruhsatlı ocağı yoksa, malzemeyi temin edeceği ruhsatlı ocak sahibi firma ile bu işe ait olarak yapmış olduğu noter onaylı temin sözleşmesini ve ekinde firmanın ruhsatı veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır. *İşin Süresi, İşe Başlama Tutanağının imzalanmasından itibaren 330 (üçyüzotuz) takvim günüdür. İşin süresi içerisinde bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,001 (bindebir) oranında cezai işlem uygulanacaktır. Herhangi bir sebeple işe başlanılmasının gecikmesi sebebiyle, iş bitim tarihinin 31/12/2019 tarihini aşacak olması durumunda, süreye bakılmaksızın işin 31/12/2019 tarihinde bitirilmesi esastır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 04.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
*Bu iş ile ilgili İdare, temin edilecek olan malzemelerde yer ve ocak göstermeyecek olup gerekli tüm malzeme, Yüklenici tarafından ruhsatlı ocaklardan temin edilecektir. Yüklenicinin firmasına ait ruhsatlı ocağı olması halinde ruhsatın aslı veya noter onaylı suretini; yüklenicinin firmasına ait ruhsatlı ocağı yoksa, malzemeyi temin edeceği ruhsatlı ocak sahibi firma ile bu işe ait olarak yapmış olduğu noter onaylı temin sözleşmesini ve ekinde firmanın ruhsatı veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR