TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Agrega (mıcır) satın alınacaktır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00991194
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 08.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İhale Kayıt No
:
2019/216755
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Agrega (Mıcır) (Nakliye Dahil) Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu (Ertuğrul Mahallesi Hasan Şekerözü Sokak No:5 59100 Süleymanpaşa Tekirdağ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AGREGA (MICIR) SATIN ALINACAKTIR
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


3 Kalem Agrega (Mıcır) (Nakliye Dahil) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/216755

1-İdarenin
a) Adresi : ERTUĞRUL MAH.HASANŞEKERÖZÜ SOK.NO:5 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 8504592536 - 2822611323
c) Elektronik Posta Adresi : destekdb@tekirdag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Agrega (Mıcır) (Nakliye Dahil) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hacıköy Asfalt Şantiyesi Stok Sahası
c) Teslim tarihi : Yüklenici, ilk deney raporlarının idareye ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde idarenin verdiği talimatlar doğrultusunda malzeme teslimini idare ile planlayarak (idare stok durumu ve ihtiyaçlarına göre 18.000 tona kadar aylık malzeme çekilmesini yükleniciden talep edebilir.) iş programı hazırlayıp idarenin onayına sunacaktır. İşin süresi sözleşme imzalanmasıyla başlar 30 Kasım 2019'da biter.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu (Ertuğrul Mahallesi Hasan Şekerözü Sokak No:5 59100 Süleymanpaşa Tekirdağ)
b) Tarihi ve saati : 31.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, malı teslim edeceği ocağın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından izinli olarak faaliyet gösterdiğine dair;
1-İşletme Ruhsatını,
2-İşletme İzin Belgelerini(ÇED görüşü, GSM,varsa orman izinlerini vb.)
teklifleri kapsamında teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) Aday veya istekli imalatçı ise kendi adlarına veya ünvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunar. Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğunu gösteren belgeleride imalatçıya ait kapasite raporu ile birlikte sunmak zorundadır.
2) Aday veya istekli tarafından adlarına veya ünvanlarına düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir. Aday ve istekli, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir.
3) Aday ve istekli veya yetkili satıcı veya yetkili temsilci tarafından sunulan kapasite raporlarının, kayıtlı bulunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada kayıtlı olunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.
4) İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarlarına ilişkin yeterlik kriteri sağlanır.
5) Yüklenici ihale teklif dosyasında belirttiği ocaklardan malzeme verecek olup, başka ocaklardan malzeme veremez.
6) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
-Temin edilecek malzemelerin %50 fazlasıyla ürettiğine dair kapasite raporu
-İhaleye katılacak olan firmalar dosyalarında gösterecekleri ocaktan ve/veya ocaklardan ihale tarihinden önceki son 2 (iki) yıla ait KTŞ Tablo:407-3 Kaba Agrega Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, KTŞ Tablo:407-4 İnce Agrega Mekanik ve Fiziksel Özellikleri'de belirtilen deneylere uygun olduğunu gösteren araştırma raporunu ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Temin edilecek Agrega Ocağının, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış olan İşletme İzin Belgesi, İşletme Ruhsatı, bir başka şahıs veya şirket adına olması halinde agrega temin edilebileceğini gösteren Rödevans Sözleşme Belgesi, Agrega Ocağı mücavir alan içerisinde bulunuyorsa Belediye, mücavir alanı dışında ise bulunduğu Özel İdaresinden alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 600 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü (Ertuğrul Mahallesi Hasan Şekerözü Sokak No:5 59100 Süleymanpaşa Tekirdağ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu (Ertuğrul Mahallesi Hasan Şekerözü Sokak No:5 59100 Süleymanpaşa Tekirdağ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR