İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. (İBB İŞTİRAKİ)

Ağır ve hafif yük ray sistemi alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00905238
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 29.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/591494
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
66 Adet Tip-1 Raf Sistemi, 27 Adet Tip-2 Raf Sistemi ve 12 Adet Tip-3 Raf Sistemi alınacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü İDTM İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Atatürk Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAYRAMPAŞA DEPO AĞIR VE HAFİF YÜK RAY SİSTEMİ
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Bayrampaşa Depo Ağır ve Hafif Yük Ray Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/591494

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4446234 - 2123435501
c) Elektronik Posta Adresi : info@enerji.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 66 Adet Tip-1 Raf Sistemi, 27 Adet Tip-2 Raf Sistemi ve 12 Adet Tip-3 Raf Sistemi alınacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 6 adet Tip 2 Raf Sistemi Bostancı /İstanbul adresine diğer raf sistemleri Bayrampaşa / İstanbul adresine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşin süresi 60 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü İDTM İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Atatürk Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü İDTM İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Atatürk Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü İDTM İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Atatürk Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR