İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ağ omurga anahtarlama cihazı için 8 portlu sfp + kart alımı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2016/190180
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet 8 Port SFP +(10G) Kart 4 adet LR SFP+ Gbic Modül
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:16 Vezneciler Fatih / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BEYAZIT YERLEŞKESİ AĞ OMURGA ANAHTARLAMA CİHAZI (BACKBONE SWİTCH) İÇİN 8 PORTLU SFP + KART ALIMI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Beyazıt Yerleşkesi Ağ Omurga Anahtarlama Cihazı (Backbone Switch) için 8 Portlu SFP + Kart Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/190180

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kalenderhane Mahallesi 16 Mart Şehitleri Caddesi 16 34134 Vezneciler FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124400027 - 2124401701

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgiislem@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet 8 Port SFP +(10G) Kart 4 adet LR SFP+ Gbic Modül
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı( Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No 16 34134 Vezneciler Fatih / İSTANBUL

c) Teslim tarihi

:

Tüm malzemeler, sözleşmenin imzalanmasından sonra en fazla 60 gün içerisinde kuruma çalışır vaziyette teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:16 Vezneciler Fatih / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

01.08.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Süleymaniye Cad. Numara 25 Süleymaniye-İstanbul )adresine bedeli yatırılmak kaydı ile makbuzun ibrazıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın alma servisi Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No 16 Vezneciler Fatih/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:16 Vezneciler Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR