SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

95 oktan kurşunsuz benzin ve motorin alınacaktır

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872887
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/490378
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 12.000 Litre Motorin (Diğer) : 280.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuk Belediyesi Hizmet Binası, 4.Kat İhale Komisyonu Toplantı Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SELÇUK BELEDİYESİ
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜAkaryakıt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin (Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/490378

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 7 35920 SELÇUK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2328926925 - 2328928284
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@selcuk.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 12.000 Litre Motorin (Diğer) : 280.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Motorin (Diğer); Belediyemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde bulunan akaryakıt deposuna rafineri irsaliyesine göre her seferinde en az 15.000. litre olmak üzere, akaryakıt tankerinden sayaç kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Motorin (Diğer) teslim anında yükleniciye ait akaryakıt tankerinin tüm bölmelerinin ve vanalarının rafineri mühürlü olması zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mal teslim alınmaz. Yüklenici İdareye Motorin (Diğer) ürün teslim etmek zorundadır; bunun dışında hiçbir ürün İdarece teslim alınmaz. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin; Belediyemizin depolama imkanları olmadığından limit miktarı olmaksızın ve İdarenin istediği gün ve saatte (dini ve resmi tatiller dahil) Selçuk Belediyesi hizmet binası, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki araçların deposuna veya yüklenicinin göstereceği İdarenin de uygun gördüğü herhangi bir akaryakıt istasyonun yakıt pompasından araç deposuna teslim edilecektir. 95 Oktan Kurşunsuz Benzinin teslim alınması, İdarenin ilgili müdürlüğünce imzalanmış istek fişi ve bu İstek fişinde yazılı aracın plakası ile akaryakıt almaya gelen aracın plakası ile istek fişinde belirtilen akaryakıtın cinsi ile verilen akaryakıtın cinsi aynı olacaktır. Yüklenici 95 oktan kurşunsuz benzin temininde masrafları kendisine ait olmak üzere kartlı sistem ya da taşıtmatik otomasyon sistemiyle belediyemiz araçlarına 95 Oktan Kurşunsuz Benzin temin edebilir.
c) Teslim tarihleri : 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında İdarenin ihtiyacına göre belirleyeceği aralıklarla teslimi yapılacaktır. Motorin (Diğer); (01.01.2019-31.12.2019) tarihleri arasında İdarenin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki Akaryakıt Deposu miktarı kadar en az 15.000 Litre partiler halinde teslim alınacaktır. Akaryakıt deposundaki motorin (diğer) sarfiyat durumuna göre idarenin sözlü veya yazılı olarak 2 gün önceden yapacağı talepler yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Malın sözleşme süresi içindeki teslim tarihleri akaryakıt deposundaki malın tüketilmesine bağlı olduğundan yüklenici idarenin taleplerine uymak zorundadır. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin; Belediyemizin depolama imkanları olmadığından limit miktarı olmaksızın ve İdarenin istediği gün ve saatte (dini ve resmi tatiller dahil) Selçuk Belediyesi hizmet binası, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki araçların deposuna veya yüklenicinin göstereceği İdarenin de uygun gördüğü herhangi bir akaryakıt istasyonun yakıt pompasından araç deposuna teslim edilecektir. Yüklenici 95 oktan kurşunsuz benzin temininde masrafları kendisine ait olmak üzere kartlı sistem ya da taşıtmatik otomasyon sistemiyle belediyemiz araçlarına 95 Oktan Kurşunsuz Benzin temin edebilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Selçuk Belediyesi Hizmet Binası, 4.Kat İhale Komisyonu Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 01.11.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
7.1.ı.1.-İhaleye katılacak istekli dağıtıcı ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden “dağıtıcı lisansı”’nı aslını veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte verecektir.
7.1.ı.2.- İhaleye katılacak istekli ana dağıtım şirketinin bayisi ise; ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden “bayilik lisansı” ile birlikte “bayilik sözleşmesi”’nin aslını veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte verecektir.
7.1.ı.3.-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 05.08.2008 gün 26958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği gereği istasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin (Diğer) için teklif veremezler.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 354 TRY (Türk Lirası) karşılığı Selçuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR