ANKARA HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 3. HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

8 kalem madeni yağ, yağlama yağı ve antifiriz satın alınacaktır

ANKARA HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 3. HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/205903
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KISIM 8 KALEM MADENİ YAĞ, YAĞLAMA YAĞI (BETON KALIPLAMA YAĞI) VE ANTİFRİZ ALIM 1.KISIM 6 KALEM MADENİ YAĞ ALIMI 2.KISIM 1 KALEM YAĞLAMA YAĞI (BETON KALIPLAMA YAĞI) ALIMI 3.KISIM 1 KALEM ANTİFRİZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

3 KISIM 8 KALEM MADENİ YAĞ, YAĞLAMA YAĞI(BETON KALIPLAMA YAĞI) VE ANTİFİRİZ ALIM mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/205903
1-İdarenin
a) Adı : 3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : ISTANBUL YOLU ÜZERI 06790 ETİMESGUT/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122448550 - 3122442410
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 3 KISIM 8 KALEM MADENİ YAĞ, YAĞLAMA YAĞI(BETON KALIPLAMA YAĞI) VE ANTİFİRİZ ALIM
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM 8 KALEM MADENİ YAĞ, YAĞLAMA YAĞI (BETON KALIPLAMA YAĞI) VE ANTİFRİZ ALIM 1.KISIM 6 KALEM MADENİ YAĞ ALIMI 2.KISIM 1 KALEM YAĞLAMA YAĞI (BETON KALIPLAMA YAĞI) ALIMI 3.KISIM 1 KALEM ANTİFRİZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : Yükleniciye mal teslimine başlanabilmesi için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren teslim süresinin başladığı kabul edilecektir. 10.3.2. Alımı yapılacak olan malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 10.3.2. maddesinde belirtilmiştir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.KISIM (MADENİ YAĞ ALIMI), 3.KISIM (ANTİFİRİZ) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR