ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

78 kalem temizlik malzemesi satın alınacaktır

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128611
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/57148
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 78 (Yetmişsekiz) kalem temizlik malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazi Mahallesi Konya Devlet Yolu üzeri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


78 (Yetmişsekiz) kalem Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/57148
1-İdarenin
a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 06330 İSKİTLER YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123036446 - 3123840851
c) Elektronik Posta Adresi : ikmal@ankara.pol.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 78 (Yetmişsekiz) kalem temizlik malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan depoya ve idarenin belirttiği adreslere
c) Teslim tarihleri : Teknik Şartnamede istenen mallardan birer adet numune, bütün mallar idareye teslim edilmeden muayene kabul komisyonuna teslim edilecektir. 10.3.2. Numuneler sözleşme imzalandıktan sonra 3 (üç) gün içerisinde getirilecektir. Muayene kabul komisyonu tarafından yapılan fiziki muayenede istenen özellikleri karşılaması ve muayene kabul komisyonunun oluru vermesi ile mallar aylık veya tamamı idareye teslim edilecektir. Teknik Şartnameye uygun fakat muayene kabul komisyonunun olur vermediği mal yenisi ile 3 (üç) gün içerisinde değiştirilecek ve yeni numune getirilecektir. 10.3.3. İstenen mallar teknik şartnamedeki içerik özelliklerine uygun olsa dahi malı muayene kabul komisyonunun oluru ile idareye teslim edilecektir. 10.3.4 Muayene Kabul Komisyonu tarafından uygun görülen numune tutanakla tespit edilecek ve işin süresince saklanacaktır. 10.3.5. İtiraz veya muayene kabul ile ilgili işlemlerde Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 10.3.6. Muayene Kabul yapılan mallar idarenin yeteri kadar depolama imkânı olmadığından tabloda belirtilen sayıda aylık teslim yapılacaktır. 10.3.7. Ürünler Mayıs, Temmuz ve Kasım aylarının 15’inde teslimatı yapılacak olup, ayın 15’i resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü teslim edilecektir. 10.3.8. Ancak idare tarafından teslim alınan ürünün tükenmesi ve kullanılması durumunda yükleniciye 5 (beş) günden az olmamak üzere teslim süresi verilecek olup, istenen ürünün tamamı 5 (beş) gün içerisinde idareye teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazi Mahallesi Konya Devlet Yolu üzeri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu İhalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan temizlik malzemesi alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazi Mahallesi Konya Devlet Yolu üzeri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR