ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

72 kalem mobilya ve ekipman satın alınacaktır

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887694
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/543827
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
72 Kalem Mobilya ve Ekipman Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MOBİLYA VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR
ALTINDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gagauziya Özerk Bölgesi Başkanlığında inşaatı tamamlanan Komrat Gençlik Evi ve Çadır Lunga Huzurevinde kullanılmak üzere mobilya ve ekipman alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/543827
1-İdarenin
a) Adresi : Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri Kampüsü Akköprü ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125070100 - 3123410718
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@altindag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 72 Kalem Mobilya ve Ekipman Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Gagauziya Özerk Bölgesi Başkanlığı Komrat Şehri (Gençlik Evi ) ve Çadır Lunga Şehri (Huzur Evi)
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren; teslimat idarenin teslim yeri olarak belirtiği Gagauziya Özerk Bölgesi Başkanlığı Komrat Şehri (Gençlik Evi) ve Çadır Lunga Şehri (Huzur Evi)'ne 10 (On) takvim günü içerisinde teslimatı gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
KDV ve diğer resmi harç ve vergiler ile ilgili olarak, İlgili ülke ve Türkiye'de yürürlükte olan Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR