ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

71 kalem temizlik malzemesi satın alınacaktır

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077130
Şehir : Samsun / Atakum
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE ARENA 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/554686
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
71 Kalem Temizlik Malzemesi Satın Alınması işine ait malzemenin türü ve miktarı ekte belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
OMUSUVAM Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ


71 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/554686
1-İdarenin
a) Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURUPELİT KAMPÜSÜ ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623121919 - 3624576010
c) Elektronik Posta Adresi : omusamsa@omu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 71 Kalem Temizlik Malzemesi Satın Alınması işine ait malzemenin türü ve miktarı ekte belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : OMUSUVAM Hastane Genel Deposu Atakum / SAMSUN
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 31/12/2020 tarihine kadar idare tarafından verilecek olan peyder pey siparişe istinaden 20 (Yirmi) gün içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : OMUSUVAM Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 28.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1) 1 sıra nolu malzeme Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde tarif edilen özelliklere uygun olmalı ve ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
2) 5, 6, 9, 26, 28, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 60, 62, 64, 65 ve 67 sıra nolu malzemeler için TSE/TSEK Uygunluk Belgesi olmalı ve ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
3) 5, 9, 28, 36, 39, 47 ve 65 sıra nolu malzemeler için ürün güvenlik bilgi formu olmalı ve ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
4) 5, 9, 39, 47, 60, 64 ve 65 sıra nolu malzemeler için ürün analiz sertifikası olmalı ve ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
5) 46 sıra nolu malzeme için Sağlık Bakanlığından üretim izin belgesi olmalı ve ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
6) 47 sıra nolu malzeme için dermatolojik test raporları olmalı ve ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilecek ürünlerden; 3, 10, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 48, 50, 53, 54, 59, 63, 64, 66, 67, 68 ve 69 sıra nolu malzemeler için en az 1 adet; 1, 41, 42, 43 ve 44 sıra nolu malzemeler için en az 20 adet (2 rulo); 9, 39, 47 ve 62 sıra nolu malzemeler için en az 5 kg; 30 ve 40 sıra nolu malzemeler için en az 2 adet; 65 sıra nolu malzeme için en az 1500 gr; 5 sıra nolu malzeme için en az 1 kg; 6 sıra nolu malzeme için püskürtme aparatıyla birlikte en az 1 adet; 26 sıra nolu malzeme için en az 5 cm; 28 ve 60 sıra nolu malzemeler için en az 4-5 kg; 32 sıra nolu malzeme için en az 1 torba (20 kg±2); 38 sıra nolu malzeme için farklı kokularda en az 2 adet; 36 sıra nolu malzeme için en az 1 lt; 46 sıra nolu malzeme için en az 1 paket; 52 sıra nolu malzeme için içten çekmeli tuvalet kağıdı aparatıyla birlikte en az 2 adet; 70 ve 71 sıra nolu malzemeler için en az 2 paket numune, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar OMUSUVAM Hastane Genel Deposu Atakum / SAMSUN adresine teslim edilecektir.
b) İstekliler, teklif ettikleri ürünler hakkında, varsa; ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı tanıtım materyallerini (kullanım kılavuzu, broşür, katalog, prospektüs, fotoğraf vb.), teknik şartname maddelerini cevaplandırarak hazırlayacakları belgelerini ve numune teslim tutanağını, idarece tevsik edici belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirlenen tarih ve saate kadar idareye sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OMUSUVAM Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

Elektronik eksiltme öngörülen kısımlar: 1, 41, 42, 43, 44, 47, 71

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR