SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

70 ton kalorifer kömürü satın alınacaktır

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/434171
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞ 70 TON KALORİFER KÖMÜRÜ( en az 7200 Kcal/kg (-200 Tolerans) enerji, 50-150 mm (En çok +- %10 tolerans)boyut) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI NO:202
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SAMATLAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞ 70 TON KALORİFER KÖMÜRÜ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/434171

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SAMATLAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : FATIH SULTAN MEHMET CAD. NO:69 İĞDİR KÖYÜ 37120 ARAÇ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3663727013 - 3663727130
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞ 70 TON KALORİFER KÖMÜRÜ
b) Niteliği, türü ve miktarı : ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞ 70 TON KALORİFER KÖMÜRÜ( en az 7200 Kcal/kg (-200 Tolerans) enerji, 50-150 mm (En çok +- %10 tolerans)boyut)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KALORİFERHANESİ - İĞDİR KÖYÜ ARAÇ/KASTAMONU
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN 15 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE BÜTÜN MİKTAR TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP ERTESİ GÜN İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.09.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI NO:202

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
KATI YAKIT SATICILIĞI YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1-KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ
2-DAĞITICI KAYIT BELGESİ
3-UYGUNLUK İZİN BELGESİ
4-SATIŞ İZİN BELGESİ
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TESLİM EDİLECEK KALORİFER KÖMÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAME İLE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ TAŞIDIĞINA DAİR ÖN ANALİZ RAPORU


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR