TURHAL ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

65 kalem temizlik malzemesi satın alınacaktır

TURHAL ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093995
Şehir : Tokat / Turhal
Semt-Mahalle : GAZİ OSMAN PAŞA MAH. / TURHAL
Yayınlandığı Gazeteler

TURHAL HAKİMİYET 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/622365
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
65 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TURHAL ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-Zile Yolu Üzeri-Gaziosmanpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 432 TURHAL/TOKAT 60300 - MUHASE BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-ENGELSİZ YAŞAM-TURHAL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


TEMİZLİK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/622365

1-İdarenin
a) Adı : BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-ENGELSİZ YAŞAM-TURHAL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 432 60300 İSKELE TURHAL/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası : 3562759060 - 3562758060
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TEMİZLİK MALZEMESİ
b)Niteliği, türü ve miktarı : 65 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : TURHAL ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-Zile Yolu Üzeri-Gaziosmanpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 432 TURHAL/TOKAT 60300 - idare tarafından belirtilen depolara
ç)Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra
d)İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.12.2019 - 10:00
b İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TURHAL ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-Zile Yolu Üzeri-Gaziosmanpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 432 TURHAL/TOKAT 60300 - MUHASE BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE/TSEK Belgesi istenen ürünler;
4 Sıra No Bulaşık Deterjanı Elde; TS 518
6 Sıra No Çamaşır Makinesi Deterjanı Toz; TS 5155 Sınıf 1 Katı(Toz)
8 Sıra No Çamaşır Yumuşatıcısı; TS 13274
9 Sıra No Kıvamlı Çamaşır Suyu; TS 5682
12 Sıra No Kâğıt Peçete; TS 12439
15 Sıra No Fotoselli Havlu Kâğıt; TS 11668 Tip 2
20,21,22,23Sıra No Çöp Poşetleri; TS 13592
32 Sıra No Diş Fırçası; TS 20126
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Değerlendirme Numune üzerinden yapılacaktır. İhale tarih ve saatinden sonra geçerli teklif veren isteklilerden teklif verilen her kalem için orijinal ambalajında birer adet numune istenilecek olup, ile kuruma teslim edilecektir. Müdürlüğümüz numuneleri denemek amacıyla kullanabilir. İstekliler kullanılan numuneler için müdürlüğümüzden hak talep edemez. Teknik değerlendirme sonucu teknik şartnameye uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Numuneler firma tarafından numune teslim tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR