KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM. İHALE KOM. BŞK.

60.000 kg. ekmek satın alınacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM. İHALE KOM. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980624
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DE SON NOKTA 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/169456
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
60.000 KG EKMEK (PİŞMİŞ 250 GR LIK)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
17 nci Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ortahisar / Trabzon
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM. İHALE KOM. BŞK.

Ekmek satın alınacaktır. 17'inci Komando Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı bağlıları

250 GR LIK PİŞMİŞ EKMEK (60000 KG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2019/169456
1-İdarenin:
a) Adresi :
Boztepe mah. mısırlı cad. merkez/Trabzon
b) Telefon ve faks numarası: 4623262980 – 4623230371
c) Elektronik Posta Adresi: 17komando@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı:
60.000 KG EKMEK (PİŞMİŞ 250 GR LIK) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: 17 nci Komando Tugay Komutanlığı Şehit Ütğm. Naci Doğan Kışlası Mutfağı veya Fırını Ortahisar/Trabzon
c) Teslim tarihi: Ekmek (Pişmiş 250 Gr lık) -60.000 Kg., Tşn.(Tük.) 334 mal saymanlığınca verilecek tebligatlara göre 01 TEMMUZ 2019-30 NİSAN 2020 tarihleri arasında günlük olarak mal teslimatı yapılacaktır.

3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer: 17 nci Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ortahisar / Trabzon
b) Tarihi ve saati: 03.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 17 nci Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı ORTAHİSAR / TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 17 nci Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ortahisar / Trabzon adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR