CİHANBEYLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

6 adet portatif ağıl ve kilitli yemlik satın alınacaktır

CİHANBEYLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111708
Şehir : Konya / Cihanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

CİHANBEYLİ EXPRES 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/5401
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
"KOP BÖLGESİNDE PORTATİF AĞILLARDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA 6 ADET PORTATİF AĞIL VE 6 ADET KİLİTLİ YEMLİK ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.02.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PORTATİF AĞILLARDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA MONTAJLI MAL VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI CİHANBEYLİ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


"KOP BÖLGESİNDE PORTATİF AĞILLARDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA MONTAJLI MAL VE EKİPMAN ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/5401

1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI CİHANBEYLİ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bahçelievler Mah. 60366 Sok. No: 4 Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 42850 CİHANBEYLİ/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3326734166 - 3326734167
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : "KOP BÖLGESİNDE PORTATİF AĞILLARDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA MONTAJLI MAL VE EKİPMAN ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : "KOP BÖLGESİNDE PORTATİF AĞILLARDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA 6 ADET PORTATİF AĞIL VE 6 ADET KİLİTLİ YEMLİK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KONYA İLİ/CİHANBEYLİ İLÇESİ/GÜNYÜZÜ MAHALLESİ, SIĞIRCIK MAHALLESİ VE MERKEZ MAHALLELER
ç) Süresi/teslim tarihi : YER TESLİMİNDEN SONRA 60 ( ALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE NAKLİYE, MONTAJ VE KURULUM YAPILACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : Yer tesliminden sonra 60 ( altmış) takvim günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.02.2020 - 09:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
EN AZ İKİ (2) YIL GARANTİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR