ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

58 kalem sütur alınacaktır

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132628
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA BARIŞ 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/31655
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ameliyathanesinde Kullanılmak Üzere Alınacak Olan 58 Kalem Sütur Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Salonu Sarıçam/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ameliyathanesinde Kullanılmak Üzere Alınacak Olan 58 Kalem Sütur alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/31655

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223387078 - 3223386045
c) Elektronik Posta Adresi : balcalisatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ameliyathanesinde Kullanılmak Üzere Alınacak Olan 58 Kalem Sütur Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ambarı Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihleri : -İhale listesinin 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 46, 47 ve 49 sıra numarasında yer alan malzemelerin 1/2'si sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günü, diğer 1/2'i Temmuz 2020 ayı içerisinde teslim edilecektir. -İhale listesinde bulunan diğer malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Salonu Sarıçam/ADANA
b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İsteklilerin teklif verdikleri malzemeler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği istekliler "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ne sahip olmalı ve bu belgeyi ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İsteklilerin teklif verdikleri kalemler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği veya Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ise bu ürünlerin Ürün Takip Sistemi' ne (ÜTS) veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TITUBB) kayıtlı olması ve bu ürünlerin kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca isteklilerin de ÜTS' ye veya TITUBB' ye kayıtlı olmaları zorunludur. İstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün imalatçısının veya ithalatçısının bayii olduğuna dair ÜTS' ye veya TITUBB' ye kayıtlı olmalıdırlar.
-İsteklilerin, teklif verdikleri her malzemenin Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`nda (TITUBB) kayıtlı Barkod Numaralarını teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtmeleri zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünlerin ise kapsam dışı olduğu birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtilmelidir ve ürünün üreticisi veya ithalatçısının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif zarfında sunulmalıdır. Ürünlerin Barkod Numaralarını veya kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğunu birim fiyat teklif cetvelinde belirtmeyen, ürünün üretici veya ithalatçısının kapsam dışı olduğuna dair beyanını teklif zarfında sunmayan isteklilerin o kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca verilen barkod numaralarının Ulusal Bilgi Bankasından kontrolü yapıldığında Sağlık Bakanlığı onayı yoksa bu teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
-Teklif edilen mal kalemlerinin ilgili mevzuatı gereği kodlarının veya (ürünün) niteliğine ait tanımlamaların üretici, ithalatçı veya bayi tarafından hatalı yapılması veya sözleşme aşamasında dijital/elektronik ortamda hazırlanan dosyanın içeriğinin hatalı olması (teklif aşamasında verilen fiyatın veya tıbbi malzemenin barkod nosunun) nedeniyle SGK tarafından geri ödemesinin yapılmaması sonucu oluşan toplam zarar istekliden tazmin edilir, sorun çözülünceye kadar ilgili faturaları ödenmez, faturanın zararı karşılamaması halinde isteklinin diğer alacaklarından tahsil edilir.
-İstekliler, teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numune listesinde belirtilen kadar numuneyi numune teslim tutanağı ile birlikte (en geç ihale tarih ve saatine kadar) Ameliyathane Dağıtım Ünitesine teslim edecektir ve imzalanmış numune teslim tutanağını teklif zarfında bulunduracaklardır. Numunesini teslim etmeyen, idare tarafından alındığı onaylanan numune teslim tutanağını teklif dosyasında sunmayan ya da teslim edilen numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin bu kalemlerdeki malzemeye sunmuş oldukları teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif ve numunesini iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderen isteklilerin, imzalamış olduğu numune teslim tutanağı ile birlikte numunesini ihale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaştırması gerekmektedir.
NUMUNE LİSTESİ
1 C.SÜT. İPEK USP N:1 ÖRGÜLÜ İĞNESİZ 12 adet
2 C.SÜT. İPEK USP N:2/0 ÖRGÜLÜ İĞNESİZ 12 adet
3 C.SÜT. İPEK USP N:3/0 ÖRGÜLÜ İĞNESİZ 12 adet
4 C.SÜT. İPEK USP N:1 ÖRGÜLÜ 30MM 1/2 YUVARLAK TEK İĞNE 75 CM 12 adet
5 C.SÜT.İPEK USB.NO:0 ÖRGÜLÜ 25-30MM 1/2 YUVARLAK TEK İĞNE 75 CM 12 adet
6 C.SÜT. İPEK USP N:2/0 ÖRGÜLÜ 25-26MM 1/2 YUVARLAK TEK İĞNE 75 CM 12 adet
7 C.SÜT. İPEK USP N:4/0 ÖRGÜLÜ 16MM-18MM 1/2 YUVARLAK TEK İĞNE 75 CM 12 adet
8 C.SÜT. İPEK USP N:2/0 ÖRGÜLÜ 25-26MM 3/8 KESKİN TEK İĞNE 75 CM 12 adet
9 OFTALMİK SÜTÜR İPEK NO:8/0 6,5MM 3/8 SPATUL ÇİFT İĞNE 45CM 5 adet
10 C.SÜT.POLYGLAKTİN ÇİLE 3/0 12X45 CM 12 adet
11 C.SÜT.POLYGLAKTİN ÇİLE 4/0 12X45 CM 12 adet
12 C.SÜT.LACTOMER EMİLEN USP N:1 40MM 1/2 YUVARLAK TEK İĞNE 75CM 12 adet
13 C.SÜT.LACTOMER EMİLEN USP N:0 40 MM YUVARLAK 1/2 TEK İĞNE 75 CM 12 adet
14 C.SÜT.POLYGLACTİN EMİLEN USP N:3/0 26 MM 1/2 YUVARLAK TEK İĞNE 75CM 12 adet
15 C.SÜT.POLYGLACTİN EMİLEN USP N:4/0 20-22 MM 1/2 YUVARLAK TEK İĞNE 75 CM VB. 12 adet
16 C.SÜT.POLYGLACTİN EMİLEN USP N:4/0 22MM 1/2 YUVARLAK -J-TEK İĞNE 75CM 5 adet
17 C.SÜT. POLİGLAKTİN ABSORBE NO:6/0 11MM SP 3/8 ÇİFT İĞNE 45CM 5 adet
18 C.SÜT.POLYGLAKTİN NO:7/0 6,5MM SPATUL 3/8 ÇİFT İĞNE 30/45 CM 5 adet
19 C.SÜT. POLİGLAKTİN ABSORBE NO:8/0 6,5MM SP 3/8 ÇİFT İĞNE 45CM 5 adet
20 C.SÜT. SENTETİK MONOFİLAMEND POLYAMİD SÜTUR USP 8/0 5 MM 3/8 YUVARLAK İĞNE 5 adet
21 C.SÜT.POLYAMİD 10/0 4MM 3/8 YUV.13CM 5 adet
22 C.SÜT. POLYAMİD (NAYLON) 10/0 6,15MM-6,5MM SP ÇİFT İĞNE 5 adet
23 C.SÜT. POLYBUTESTER USP:2/0 SENTETİK MONOFİLAMEND ABSORBE OLMAYAN SÜTUR 24MM KESKİN TEKİ ĞNE 75CM 12 adet
24 C.SÜT. POLYBUTESTER USP:3/0 SENTETİK MONOFİLAMEND ABSORBE OLMAYAN SÜTUR 19MM 3/8 KESKİN TEK İĞNE 12 adet
25 C.SÜT. POLYBUTESTER USP:4/0 SENTETİK MONOFİLAMEND ABSORBE OLMAYAN SÜTUR 16-19MM 3/8 KESKİN TEK İĞNE 45CM 12 adet
26 C.SÜT. POLYBUTESTER USP:5/0 SENTETİK MONOFİLAMEND ABSORBE OLMAYAN SÜTUR16-19MM KESKİN TEK İĞNE 45CM 12 adet
27 C.SÜT. POLYDİAXANON N:1 LOOP 40MM 150 CM YUVARLAK TEK İĞNE VB. 12 adet
28 C.SÜT. POLYDİAXANON N:3/0 25-26MM 1/2 YUVARLAK TEK İĞNE 75CM. 5 adet
29 C.SÜT. POLYDİAXANON N:4/0 17MM YUVARLAK 1/2 TEK İĞNE 70CM 12 adet
30 C.SÜT. POLYDİAXANON N:6/0 13MM 3/8 YUVARLAK ÇİFT İĞNE 75CM 12 adet
31 C.SÜT. POLYESTER ÖRGÜLÜ MULTİFİLAMEND 2/0 16-17MM1/2 YUVARLAK ÇİFT İĞNE- PLEJİTSİZ 75CM 12 adet
32 C.SÜT. POLYESTER ÖRGÜLÜ MULTİFİLAMEND USP N:2/0 25MM 1/2 YUV.ÇİFT İĞNE 75CM-PLEDGETSİZ 12 adet
33 C.SÜT. POLYESTER ÖRGÜLÜ MULTİFİLAMEND USP N:2/0 16-17MM BÜYÜK PLEDGETLİ 1/2 YUV.ÇİFT İĞNE 75CM 5 paket
34 C.SÜT. POLYESTER ÖRGÜLÜ MULTİFİLAMEND USP N:2/0 25MM BÜYÜK PLEDGETLİ 1/2 YUV.ÇİFT İĞNE 75CM 5 paket
35 C.SÜT.POLYGLECAPR. MONOFİLAMENDUSP 2/0 24 MM 3/8 KESKİN TEK İĞNE 12 adet
36 C.SÜT. POLYGLECAPRONE MONOFILAMEND NO:3/0 24MM KESKİN 3/8 TEK İĞNE 75CM 12 adet
37 C.SÜT. POLYGLECAPRONE MONOFILAMEND NO:4/0 19MM KESKİN 3/8 TEK İĞNE 70CM 12 adet
38 C.SÜT. GLYCOMER MONOFILAMEND NO:5/0 19MM KESKİN 3/8 TEK İĞNE 70CM 12 adet
39 C.SÜT. POLYPROPYLENE NO:2/0 30-31MM YUV.TEK İĞNE 12 adet
40 C.SÜT. POLYPROPLENE NO:3/0 30-31MM 1/2 YUV.ÇİFT 90CM 12 adet
41 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP N:4/0 13MM 3/8 ÇİFT İĞNE 75CM 12 adet
42 C.SÜTUR POLYPROLEN 4/0 16-17MM 1/2 YUV. ÇİFT İĞNE 75 CM 12 adet
43 C.SÜT.4,0 22MM POLYPROPYLENE 1/2 YUV.ÇİFT İĞNE 75 CM VE ÜZERİ 12 adet
44 C.SÜT. POLYPROPYLENE USP N:4/0 26MM 1/2 YUVARLAK ÇİFT İĞNE 75CM MONOFİLAMEND VB 12 adet
45 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP :5/0 13MM YUV.ÇİFT İĞNE 1/2 75CM 12 adet
46 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP N:5/0 13 MM 3/8 YUVARLAK ÇİFT İĞNE 75 CM VB. 12 adet
47 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP N:5/0 17 MM 1/2 YUVARLAK ÇİFT İĞNE 75 CM VB. 12 adet
48 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP:6/0 9MM-10MM YUV. ÇİFT 3/8 İĞNE- 75CM 12 adet
49 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP:6/0 3/8 13MM YUV.ÇİFT -CC VEYA CV 75CM 12 adet
50 C.SÜT. POLYPROPYLENE 10/0 PC-9 15MM-16MM-0.2 METRİC ÇİFT İĞNE 20 CM (GÖZ) 3 adet
51 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP N:4/0 13MM 1/2 YUVARLAK ÇİFT HEMOSEAL İĞNE 75CM VB 3 adet
52 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP N:5/0 13 MM 1/2 YUVARLAK ÇİFT HEMOSEAL İĞNE 60-75CM 3 adet
53 C.SÜT. POLYPROPYLENE MONOFİLAMEND USP N:6/0 13 MM 3/8 KESKİN 45CM 12 adet
54 EMİLEBİLİR STAPLER HATTI KUVVETLENDİRİCİSİ SENTETİK 3/0 26MM YUVARLAK TEK İĞNE 3 adet
55 EMİLEBİLİR STAPLER HATTI KUVVETLENDİRİCİSİ SENTETİK 2/0 37MM YUVARLAK TEK İĞNE 3 adet
56 STERNUM TELİ NO:2 2*45CM 3 paket
57 STERNUM TELİ NO:5 2*75CM VB 3 paket
58 STERNUM TELİ NO:6 4*45CM VEYA 2*75 VB 3 paket


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR