ANKARA PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ

50 kalem mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarı malzemesi satın alınacaktır

ANKARA PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180700
Şehir : Ankara / Pursaklar
Semt-Mahalle : MİMAR SİNAN MAH. / PURSAKLAR
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 27.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ZAFER 27.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/324679
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 KALEM MİKROBİYOLOJİ VE PATOLOJİ LABORATUVARI MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mimar Sinan Mah.Çağatay Sok. No:39 Pursaklar/ANKARA, Pursaklar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

50 KALEM MİKROBİYOLOJİ VE PATOLOJİ LABORATUVARI MALZEMESİ ALIMI İŞİ

DEVLET HASTANESİ-ANKARA PURSAKLAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

50 KALEM MİKROBİYOLOJİ VE PATOLOJİ LABORATUVARI MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/324679

1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Çağatay Sok. No:39 Ulus PURSAKLAR/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125097000 - 3123103004
c) Elektronik Posta Adresi : pursaklardh.salma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 KALEM MİKROBİYOLOJİ VE PATOLOJİ LABORATUVARI MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : LABORATUVAR DEPO
c) Teslim tarihi : Malzeme, idarenin siparişine göre siparişi müteakip en geç 10 (On) gün içerisinde teslim edilecektir. En son teslimat 31.12.2020 tarihinde yapılmış olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mimar Sinan Mah.Çağatay Sok. No:39 Pursaklar/ANKARA, Pursaklar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.07.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB/ÜTS), “Sağlık Bakanlığınca onaylıdır” ibaresinin ve UBB kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
b-T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB/ÜTS) onaylı FİRMA BAYİ veya
ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
c- TITUBB’a kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
d-Yerli malı ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgeleri ihale dosyasında sunulacak ve üzerinde hangi kaleme ait olduğu yazılacaktır. Hangi kaleme ait olduğu belirtilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalem için ürünü değerlendirmeye uygun miktarda (en az 1 adet) numuneyi son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla (marka, model v.b. belirterek ) teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabileceği gibi Ürün numune değerlendirme esnasında ihale komisyonu tarafından istenildiğinde Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilebilecektir ve tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) ya da Ürün takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilere kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde numuneleri talepleri doğrultusunda teslim edilecek olup; teslim alınmayan numuneler imha edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mimar Sinan Mah.Çağatay Sok. No:39 Pursaklar/ANKARA, Pursaklar Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR