ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

50 kalem gıda malzemesi satın alınacaktır

ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077051
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : AK KENT MAH. / ULUKAVAK
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/557540
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 kalem gıda malzemesi alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU


50 Kalem Gıda Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2019/557540
1-İdarenin
a) Adresi :Akkent Mah.Organize San.Böl.1.Cad.No:1/E ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası :0 364 254 97 80 Faks:0 364 254 97 92
c) Elektronik posta adresi :corumkcvz@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :50 kalem gıda malzemesi alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri :L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Mutfağı
c) Teslim Tarihi :Taraflarca sözleşmenin imzalanmasına müteakip,idarenin talebi doğrultusunda siparişe istinaden peyder pey periyotlar halinde,ihale konusu gıda maddesi ürünleri 31/12/2020 tarihine kadar teslim alınacaktır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 09/12/2019 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek Kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre,tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5.İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.
4.2 Ekonomik ve mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik veya mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c)Türkiyede serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir:
a)İstekli adına düzenlene Sanayi Sicil Belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç)İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.
d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise,İhaleye çıkan gıda maddesi ürünlerinin piyasada satışı için YETKİLİ SATICI BELGESİ belgede tarih ve ürünlerin isimleri belirtilecek.
Yetki veren Gerçek veya Tüzel kişiye ait Noter tasdikli İMZA SİRKÜSÜ
Yetki veren Gerçek veya Tüzel kişiye ait İŞLETME KAYIT BELGESİ
Yetki belgeleri üzerinde satışına izin verilen,Gıda maddelerinin ayrıntılı isimleri belirtilerek,ihale teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İhale konusu alımla nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren,aynı veya benzer usul ve tekniğiyle üretilen,GIDA MADDESİ ÜRÜNLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya Ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14-Diğer Hususlar:
İhale,Kanunun 38.maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR