BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50-60W led aydınlatma armatürü, direk kablo ve elektrik malzemesi alınacaktır

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168047
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : BÜYÜKCAMİ MAH. / KARACASU
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 01.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/266415
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
500 adet led aydınlatma armatürü,500 adet aydınlatma direği,150 adet aparat,,20.800 metre kablo,15 kalem elektrik malzemesi ve 2 kalem anos sistemi alım işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Cad. No:99 Merkez/BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

50-60W LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ,DİREK, KABLO, ELEKTRİK MALZEMESİ VE KABLOSUZ SES YAYIN(ANONS) SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/266415
1-İdarenin
a) Adresi : BÜYÜK CAMI MAH. IZZET BAYSAL CAD. 99 14000 MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 4442658 - 3742170064
c) Elektronik Posta Adresi : destek@bolu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 500 adet led aydınlatma armatürü,500 adet aydınlatma direği,150 adet aparat,,20.800 metre kablo,15 kalem elektrik malzemesi ve 2 kalem anos sistemi alım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ambarına
c) Teslim tarihi : Birim fiyat teklif cetveli 1.KISIM ve 2.KISIM’da bulunan ürünler, toplam 60(altmış) gün içinde 2(iki) parti halinde teslim edilecektir. Toplam adet miktarının yarısı sözleşme tarihine müteakip ilk 30(otuz) gün içinde, kalan miktar ise devam eden ikinci 30(otuz) gün içinde teslim edilecektir. Birim fiyat teklif cetvelinde 3.KISIM, 4.KISIM ve 5.KISIM’da bulunan ürünler, sözleşmeye müteakip 30(otuz) gün içinde İdareye teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Cad. No:99 Merkez/BOLU
b) Tarihi ve saati : 24.06.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1.Kısım 1.Sırada bulunan “50-60 Watt Led Aydınlatma Armatürü” ile ilgili teklif verecek istekli firmalar, ihale dosyasında İdari Şartnamede istenilen belgelere ilave olarak aşağıda belirtilen belgeleri de sunacaktır.
TSE EN 60598-2-3 belgesi.
Üretici firmanın ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Serifikası.
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya akredite bir kurumdan alınmış Elektrik Mühendisliği, Elektrik Taahhüt İşleri, Proje Uygulama, Ölçüm İşleri veya Bakım-Onarım İşleri yaptığını gösteren sertifika (Teklif veren firmadan veya İstekli firmanın alt yüklenicisinden).
Marka Tescil Belgesi.
Armatüre ait ENEC ve CE belgesi.
Besleme Modülüne ait ENEC, VDE, TÜV, TSE, KEMA veya UL belgelerinden herhangi birisi.
Besleme modülüne ait RoHs belgesi.
Armatürün teknik özelliklerini, yapısını, boyutlarını, kullanılacak chip ve besleme
modülü (driver) markalarını belirten, ürünleri tanıtıcı broşür, katalog vs. belgeler (Türkçe).
Armatüre ait laboratuvar test raporları.
Armatüre ait ışık şiddeti(lux) değerleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Belediye Başkanlığı-İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR