GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4X4 Araç için üstyapı ve üstyapı ekipmanları satın alınacaktır

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111778
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP HAKİMİYET 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/603
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Üstyapı ve Üstyapı Ekipmanları Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

4X4 ARAÇ İÇİN ÜSTYAPI VE ÜSTYAPI EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4X4 Araç İçin Üstyapı ve Üstyapı Ekipmanları Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/603

1-İdarenin
a) Adresi : İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 İncilipınar ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111200 - 3422111293
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaziantep-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Üstyapı ve Üstyapı Ekipmanları Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı Şehreküstü Merkez Binası
c) Teslim tarihi : Alımı ve imalı yapılacak olan mallar, işe başlama tarihinden itibaren, İdare tarafından belirlenen periyotlarda teknik şartnameye uygun olarak 30 gün içerisinde teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
b) Tarihi ve saati : 30.01.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler teklifleri ekinde;
Tampon monitörü imalatçısından alınmış Türkiye’de satma yetkisine sahip olduğunu gösterir “satış yetki yazısı” ile
Türkiye’ de servis edilebilirlik yetkisine sahip olduğunu gösterir “servis edilebilirlik yetki yazısı” ,
Çanta Tipi Akülü Alan Aydınlatma Projektör cihazına ait, üretici firma veya temsilcisinden alınmış Türkiye’ de satma yetkisine sahip olduğunu gösterir “satış yetki yazısı” ile Türkiye’ de servis edilebilirlik yetkisine sahip olduğunu gösterir “servis edilebilirlik yetki yazısı”,
Acil Müdahale Amaçlı Atık Su Ve Çamur Pompası cihazına ait, üretici firma veya temsilcisinden alınmış Türkiye ’de satma yetkisine sahip olduğunu gösterir “satış yetki yazısı” ile Türkiye ’de servis edilebilirlik yetkisine sahip olduğunu gösterir “servis edilebilirlik yetki yazısı”,
Yüksek Basınç Tabancasına ait, cihazın üretici firma veya temsilcisinden alınmış Türkiye ’de satma yetkisine sahip olduğunu gösterir “satış yetki yazısı” ile Türkiye ’de servis edilebilirlik yetkisine sahip olduğunu gösterir “servis edilebilirlik yetki yazısı”,
İsteklinin en az 2 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üst yapıcısı olduğuna dair belge,
İstekli bünyesinde en az 1 adet makine mühendisi ve 1 adet makine teknikeri çalıştığına dair belgeleri sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici tarafından üst yapının garanti süresince yılda en az 2 defa ücretsiz bakım ve servis işleri idare yetkililerinin nezaretinde yüklenicin adresinde yapılacaktır. Yapılacak işler tutanak altına alınacaktır. Bu işler için araçların yüklenici sahasına götürülmesi, nakliyesi, sigortası ve bakım ve servis işleri ücretsiz olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN 1846-1 Kalite Belgesi,
İtfaiye Aracına ait CE belgesi,
TS EN 1028-1+A1, TS EN 1028-2+A1 belgesi,
Pompaya ait CE belgesi,
İsteklinin bünyesinde en az 2 adet TSE ’den belgeli, Yetkili Teknik Sorumlu Mühendisi olduğuna dair belge
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklifte belirtilen teknik verilerin, broşür, katalog v.s. standart dokümanlar ile teyit edilmesi şarttır. Bu amaçla, itfaiye aracına ve araç içinde bulunan tüm malzemeleri içeren orijinal imalatçı katalogları teklif ile birlikte verilecektir (gerektiğinde, orijinal imalatçının internet sitesinde yayınlanan katalogları ile kontrol edilecektir)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR