EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

48 Port switch ve gbic modül alınacaktır

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860941
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/439084
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Başkanlığımız Gölbaşı Yerleşkesinde kullanılmak üzere 4 Adet 48 Port Switch ve 50 Adet GBİC Modül alımı yapılacaktır. (2 kalem-54 adet) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşl. Müd. Necatibey Cad No.108 Anıttepe Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


48 Port Switch ve GBİC Modül alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/439084

1-İdarenin

a) Adresi

:

Necatibey Cad. NO:108 06580 Anıttepe ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124629118 - 3122322376

c) Elektronik Posta Adresi

:

polisakademisi@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Başkanlığımız Gölbaşı Yerleşkesinde kullanılmak üzere 4 Adet 48 Port Switch ve 50 Adet GBİC Modül alımı yapılacaktır. (2 kalem-54 adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİ GÖLBAŞI/ANKARA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip (izleyen) 45 gün


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşl. Müd. Necatibey Cad No.108 Anıttepe Ankara

b) Tarihi ve saati

:

10.10.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

SATIŞ SONRASI SERVİS, BAKIM VE ONARIMA İLİŞKİN DÜZENLEMELER TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik şartnamede yer alan tüm maddelere ilişkin cevaplar teklif ekinde sunulacaktır. Teklif edilecek ürünlere ilişkin kataloglar (türkçe) teklif ekinde sunulacaktır. Ayrıca ihale konusu iş ile ilgili istekli firmalar idareden onaylı yer görme belgesi alıp ihale dosyasına koyacaktır. Ayrıca teknik şartnamede belirtilen diğer belgelerinde ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde bilgi işlem malzemeleri tedarik edilmesi ile ilgili iş yapmış olmak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşl. Müd. Necatibey Cad No.108 Anıttepe Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşl. Müd. Necatibey Cad No.108 Anıttepe Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR