BOLU POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

47 kalem temizlik malzemesi satın alınacaktır

BOLU POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01113780
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : YEŞİLKÖY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OLAY GÜNDEM 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/2641
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bolu Polisevi Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 47 kalem Temizlik malzemesi ürünü alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşiyköy Köyü Otel Sokak No:49 Bolu Polisevi Merkez/BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU POLİS EVİ İHTİYAÇLARI İÇİN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALIMI

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU POLİSEVİ İHTİYAÇLARI İÇİN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/2641

1-İdarenin
a) Adresi : Yeşilköy Köyü Otel Sokak No:49 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742252222 - 3742252500
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma14100@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bolu Polisevi Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 47 kalem Temizlik malzemesi ürünü alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yeşilköy Köyü Otel Sokak No:49 Polisevi Şube Müdürlüğü Merkez/Bolu
c) Teslim tarihleri : Temizlik malzemeleri sipariş üzerine her ayın başında toplu liste halinde talep edilecek, sipariş edilen malzemeler 24 saat içerisinde Bolu Polisevine ( Yeşilköy Köyü Otel Sokak No:49 Boludağı adresine) teslim edilecektir. Alımı yapılacak olan temizlik malzemeleri günü birlik ve kısmı olarak’da talep edilecek olup talep halinde yüklenici firma tarafından siparişler aynı gün içerisinde 09.00-11.00 saatleri arasında Polisevi Şube Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeşilköy Köyü Otel Sokak No: 49 Bolu Polisevi Merkez/BOLU
b) Tarihi ve saati : 21.01.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşiyköy Köyü Otel Sokak No:49 Bolu Polisevi Merkez/BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 344 (üç yüz kırk dört) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR