BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

445 kalem tıbbi sarf ve biyomedikal malzeme satın alınacaktır

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155717
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : BORAZANLAR MAH. / KARAMANLI
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 24.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/156217
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
44 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme ve Biyomedikal Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:58 Merkez / BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

LABORATUAR SARF VE BİYOMEDİKAL MALZEME ALIMI

Laboratuar Sarf ve Biyomedikal Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/156217

1-İdarenin
a) Adresi : BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 58 14100 MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742150340 - 3742151252
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma14@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 44 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme ve Biyomedikal Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacak olup, sözleşme süresi bitimine kadar ilgili İdare tarafından verilecek yazılı siparişlere göre peyder pey malzeme teslimatı yapılacaktır. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00-17:00) içerisinde gerçekleştirilecek olup, sipariş yazısında belirtilen malzemelerin tamamının sipariş süresi içerisinde İdareye teslim edilmesi zorunludur. Aksi durumlarda gerekli cezai işlemler tesis edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:58 Merkez / BOLU
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1)Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) veya ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) yada Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için teklif verilmesi halinde; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanının teklif dosyasında sunulması zorunludur.
3)İstekliler, UBB belgelerinin üzerine teklif edilen ürünlerin ihale sıra numaralarını yazacaklardır yada teklif verilen ürünlerin UBB numaralarını belirten ayrı bir liste vereceklerdir.
4) İstekliler, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
5) Yerli Malı Belgesi sunan isteklilerin; Yerli Malı Belgesinin hangi iş kalemine ait olduğunu belirtmeleri zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir iş kalemi için en az bir adet numune veya numune getirilmesi mümkün olmayan kalemler için katalog vb. tanıtım materyali ihale saatinden önce idareye teslim edilmelidir. Numune yada tanıtım materyali verilmeyen iş kalemlerine ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler teknik şartnamelerde belirtilen kiriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler teklif ettikleri ürünün genel adının yanında markasını da teklif cetvelide veya ayrı bir listede açıkca belirtmelidirler. Teklif edilen malzemelere ait numunelerin adını, ihale sıra numarasını, adetini ve firma adını gösteren bir liste hazırlanmalı, ayrıca her numunenin üzerine yine ihale sıra numarasını ve istekli adını gösteren etiket yapıştırılarak tek bir ambalaj içinde sunulmalıdır. Uhdesinde malzeme kalmayan firmalara ait numuneler ve kullanılmayan numuneler geri iade edilecek olup, sözleşmelerin imzalanmasına müteakip en geç 1 ay içerisinde ihale biriminden teslim alınmalıdır. 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler geri iade edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR