MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

44 kalem temizlik malzemesi satın alınacaktır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038833
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/367598
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
44 kalem temizlik malzemeleri alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Bulvarı No: 98 3.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar- Çankaya / Ankara (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/367598

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO: 98 5. KAT C BLOK 06650 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 413 18 88-39 24 - 0312 418 19 44
c) Elektronik Posta Adresi : dhg_satinalma@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 44 kalem temizlik malzemeleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Merkezi Bütçeden karşılanacak malzemelerin teslim yeri : Atatürk Bulvarı No:98 Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Deposu Kat: -1 Çankaya/ANKARA DÖSE Bütçesinden karşılanacak malzemelerin teslim yeri: Milli Eğitim Bakanlığı Adnan Güneşoğlu Kampüsü Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Deposu Ballıkpınar Mah./Gölbaşı/ANKARA
c) Teslim tarihi : Malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili yerlere teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 98 3.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar- Çankaya / Ankara (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati : 05.09.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İhale numune değerlendirilmesi yapılarak sonuçlandırılacaktır. Bu çerçevede teklif edilen ürün ya da ürünlerin değerlendirilmesine imkan sağlayacak yeterli sayıda (miktarda) numune ihaleden önce İdareye teslim edilecektir. Numunenin üzerine firma bilgileri, ihaledeki ürüne ait sıra numarası ile marka modeli belirten etiket yapıştırılmış şekilde idareye teslim edilerek numune teslim tutanağı alınacaktır. Numune teslim tutanağı teklif dosyasına sunulacaktır.
2-Numune teslim yeri MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 5. Kat C Blok adresine teslim edilecektir.
3-Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi nedeniyle ayrıca herhangibi bir ücret ödenmeyecektir.
4-Numune teslim tutanağı örneği teknik şartname ekinde yer almaktadır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 98 3.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar- Çankaya / Ankara (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

Elektronik eksiltme öngörülen kısımlar: 6, 8, 9, 10, 12, 39, 42, 43


14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR