ZONGULDAK B.E.Ü.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

43 Kalem temizlik malzemesi satın alınacaktır

ZONGULDAK B.E.Ü.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131084
Şehir : Zonguldak / Kozlu
Yayınlandığı Gazeteler

İMZA 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/51251
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkezimiz 2020 yılı ihtiyacına 43 kalem Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy Kozlu ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERKEZİMİZ 2020 YILI İHTİYACINA 43 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Merkezimiz 2020 Yılı İhtiyacına 43 Kalem Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/51251
1-İdarenin
a) Adresi : B.E.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy-Kozlu 67600 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722612001 - 3722610185
c) Elektronik Posta Adresi : beuhastane_satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Merkezimiz 2020 yılı ihtiyacına 43 kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Z.B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ayniyat Saymanlığı Deposu
c) Teslim tarihi : a) Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip peyderpey sözleşme süresi içerisinde üç aylık ve yıllık olarak herhangi bir tebligata gerek kalmadan uhdesinde kalan malzeme/malzemeleri teslimini 08:00-16:00 saatleri arasında eksiksiz olarak 31/12/2020 tarihine kadar sağlam ve çalışır vaziyette merkezimiz ayniyat deposuna teslim edecektir. Fatura tutarındaki miktar kadar mal teslimat yapılmazsa işin muayene ve kabulü yapılmaz. b) Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip zorunlu hallerde hastane idaresi sözleşme süresi içerisinde teslimat programının dışında kat'i sipariş verebilir ve teslimat programında ve ürün miktarlarında değişiklik yapabilir. İdarenin sipariş tebligatına müteakiben malın sipariş tebligatının/yazısının tamamı kadarı en geç 10 takvim günü içerisinde hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Aksi durumda Cezai müeyyide maddesi uygulaması işlemleri yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy Kozlu ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettikleri Malzemelere ait tüm teknik detayları gösteren üretici firmaya ait orjinal katalog veya broşür vereceklerdir. İstekliler tarafından teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre "Teknik Şartname Uygunluk Belgesi" başlığı altında yetkili kişi/kişilerce imzalanmış olarak cevap verilecektir. Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilmeyecektir.
b) Teklif edilen malzemelere ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog, kullanım klavuzu gibi teknik doküman sunulacaktır.
c) Numune teslimi: İhale komisyonu Karar aşamasında isteklilerden numune isteyebilir ve istekliler numuneyi 10 gün içinde kuruma teslim etmek zorundadır.
d) Numuneler, İhale Komisyonu Uzman Üyeleri tarafından teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılabileceğinden, istekli firmalar kesinleşen ihale kararından sonra tek kullanımlık olan numunelerin iadesini talep etmeyeceklerdir.
e) İdari Şartnamenin 8.1 maddesinde belirtilen yerli malı fiyat avantajı uygulaması sadece Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan mallara uygulanacaktır. Yerli malı olduğunu ve ilgili listede bulunduğunu belgeleyip ihale dosyasında sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy Kozlu ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR