GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HST. BAŞTABİPLİĞİ

4 kalem mefruşat ve ayniyat sarf malzemesi alınacaktır

GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HST. BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036664
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Semt-Mahalle : SARIGÜLLÜK MAH. / EMEK
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP HAKİMİYET 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/371253
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Kalem Mefruşat Ve Ayniyat Sarf Malzemesi Alımı ( Nevresim Takımı, Çarşaf, Yastık Ve Hasta Bilekliği) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
25 Aralık Devlet Hastanesi - Ayniyat Birimi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SARIGÜLLÜK MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV.NO:41 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEFRUŞAT VE AYNİYAT SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -25 ARALIK GAZİANTEP SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


4 Kalem Mefruşat Ve Ayniyat Sarf Malzemesi Alımı ( Nevresim Takımı, Çarşaf, Yastık Ve Hasta Bilekliği) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/371253
1-İdarenin
a) Adresi : SARIGÜLLÜK MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK BULVARI 41 27060 SARIGÜLLÜK ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423382525 - 3423389597
c) Elektronik Posta Adresi : 25araliksatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Mefruşat Ve Ayniyat Sarf Malzemesi Alımı ( Nevresim Takımı, Çarşaf, Yastık Ve Hasta Bilekliği)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 25 Aralık Devlet Hastanesi - Ayniyat Birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve İdarenin siparişine müteakip kısım kısım teslim edilecek, teslim edilen miktar kadar fatura kesilecektir. Teslimat, sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SARIGÜLLÜK MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV.NO:41 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 23.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İhaleye katılacak firmaların teklif ettikleri ürünlerle ilgili numuneleri en geç ihale günü ihale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir. Numune verilmeyen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) İstekliler numunelerde ihale sıra numarasını, markasını ve kaç kalem teslim ettiğini belirten bir liste hazırlayıp ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Numuneler orijinal paketinde olmalı, numunelerde firma adı, marka adı ile ihale sıra numarası yazılı olmalıdır.
c) Teknik şartnamede katalog/ prospektüs veya belge istenmesi halinde ise ilgili belgeler teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Teklif edilen ürün, sunulan belge üzerinde işaretlenecektir.(Fotokopi katalog kabul edilmeyecektir)
d) İhale dosyasında sunulan asıl veya noter onaylı Yerli Malı Belgesinin teklif edilen kalemlerden hangisine ait olduğu belirtilerek ihale dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR