KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ

3 kısım klima sistemi, oksijen sistemi yedek parçası satın alınacaktır

KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168255
Şehir : Ankara / Kızılcahamam
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 01.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/267958
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KISIMDAN OLUŞAN KLİMA SİSTEMİ YEDEK PARÇASI,OKSİJEN SİSTEMİ YEDEK PARÇASI VE GİYİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.06.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ

KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİNİN 3 KISIMDAN OLUŞAN KLİMA SİSTEMİ YEDEK PARÇASI,OKSİJEN SİSTEMİ YEDEK PARÇASI ve GİYİM MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/267958
1-İdarenin
a) Adresi : İSMETPAŞA MAHALLESİ AKYÜZLER CADDESİ NO:1 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3127361008 - 3127365142
c) Elektronik Posta Adresi : kdhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIMDAN OLUŞAN KLİMA SİSTEMİ YEDEK PARÇASI,OKSİJEN SİSTEMİ YEDEK PARÇASI VE GİYİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : HASTANENİN İLGİLİ AMBAR VE DEPOLARI
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra kurumun ihtiyacına göre peyder pey yada tamamı teslim edilecek olup,son tarih 31.12.2020 dir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 09.06.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
3. KISIM için İstekliler teklif verdikleri kalemlere/malzemelere Numune vereceklerdir. Numuneler ihale tarih ve saatinden önce ihalenin yapılacağı adrese her bir kalem için tam ve eksiksiz olarak teslim edeceklerdir.
Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde İhalenin adı, İhale numarası, İhale Sıra No, Numunenin İhale Listesindeki Adı belirtilecektir. Teslim edilen numuneler için ihale dokümanları içinde yer alan Numune Teslim tutanağı 3 nüsha olarak düzenlenecek. 1 Nüsha idareye teslim edilecek, bir nüsha teklif zarfının içine konulacak, 1 nüshada isteklinin kendisinde kalacaktır. Numunelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak teslim edilmemesi durumunda numune verilmediği kabul edilecek ve ilgili kaleme istekli tarafından verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR