DİYARBAKIR TEDARİK BÖLGE BAŞKANIĞI (MSB)

3 Kısım baharlık sebze satın alınacaktır

DİYARBAKIR TEDARİK BÖLGE BAŞKANIĞI (MSB)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/2435
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4.000 KG TAZE BAKLA - 1.100 DMT DEREOTU, 22.000 AD MARUL, 7.500 KG TAZE BEZELYE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı ve 16'ncı Mknz.P.Tug.K.lığı/DİYARBAKIR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Kooperatifler Mah. Elazığ Cad. 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 KISIM BAHARLIK SEBZE (TAZE BAKLA-DEREOTU, MARUL, TAZE BEZELYE)

DİYARBAKIR TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI3 Kısım Baharlık Sebze (Taze Bakla-Dereotu, Marul, Taze Bezelye) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/2435

1-İdarenin
a) Adresi : KOOPERATIFLER ELAZIG CADDESI 21100 . YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122238414 - 4122244943
c) Elektronik Posta Adresi : tghm-ted-diyarbakir@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.000 KG TAZE BAKLA - 1.100 DMT DEREOTU, 22.000 AD MARUL, 7.500 KG TAZE BEZELYE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı ve 16'ncı Mknz.P.Tug.K.lığı/DİYARBAKIR
c) Teslim tarihleri : Taahhüt konusu mallardan; a. Taze Bakla: 4.000 Kg (15 Mart 2020 - 15 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek günlük tebligatlara göre, MSB Diyarbakır Ted.Blg.Bşk.lığına ait miktar 4.000 Kg olarak teslim edilecektir. b. Dereotu: 1.1000 Dmt (15 Mart 2020 - 15 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek günlük tebligatlara göre, MSB Diyarbakır Ted.Blg.Bşk.lığına ait miktar 900 Dmt, 16'ncı Mknz.P.Tug.K.lığına ait miktar 200 Dmt olarak teslim edilecektir. c. Marul: 22.000 Ad (01 Nisan 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek günlük tebligatlara göre, MSB Diyarbakır Ted.Blg.Bşk.lığına ait miktar 16.000 Ad, 16'ncı Mknz.P.Tug.K.lığına ait miktar 6.000 Ad olarak teslim edilecektir. ç. Taze Bezelye: 7.500 Kg (01 Nisan 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek günlük tebligatlara göre, MSB Diyarbakır Ted.Blg.Bşk.lığına ait miktar 6.000 Kg, 16'ncı Mknz.P.Tug.K.lığına ait miktar 1.500 Kg olarak teslim edilecektir. Sözleşme verilen tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği takdirde, ilgili mal kalemi için işe (mal teslimatına) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Kooperatifler Mah. Elazığ Cad. 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 21.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Tedarik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu şartnamenin 35.4. maddesinde belirtilen tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması üzerine, ihale komisyonu iş deneyimi değerlendirmesi halinde benzer iş olarak "her türlü gıda maddesi" işine ait iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. Bu belge teklif fiyatların eşit olması durumunda ihale komisyonunca aranacaktır. 47.2. İlgili Teknik şartnamelerde, idari şartnamede belirtilmesi istenen hususların açıklamasına ihale dokümanı içerisinde (idari şartname, sözleşme ve ihale dokümanına ekli belgelerde) yer verilmiştir. 47.3. Sözleşme Yapma Süresinin Son Gününün Tatile Tesadüf Etmesi 47.3.1. İdari şartnamenin 39. maddesinde belirtilen sözleşme yapma süresinin son gününün tatil gününe tesadüf etmesi halinde sözleşme tatili takip eden ilk iş gününde yapılacaktır. Bu tarihte sözleşme imzalanmaması halinde idari şartnamenin 41. madde hükümleri uygulanır. 47.4. Fikri ve Sınaî Haklara İlişkin Esaslar Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını bildirmek, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak belgelendirmek zorundadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR