İZMİR ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

3 kalem tıbbi cihaz satın alınacaktır

İZMİR ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/320200
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FAHRETTİN PAŞA MAH. 2222 SOK. NO:2/6 ÇEŞME / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ -
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/320200

1-İdarenin

a) Adresi

:

FAHRETTİN PAŞA MAH. 2222 sok.NO: 1 35930 ÇEŞME/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2327120777 (1174-2002) - 2327120779

c) Elektronik Posta Adresi

:

cesmedevlet@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici,sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 30 (Otuz) gün içerisinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

FAHRETTİN PAŞA MAH. 2222 SOK. NO:2/6 ÇEŞME / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

09.07.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 11.01.2017 Tarih ve E.01-32 Sayılı Yazı İle Yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3 Sayılı Maddesi Gereği ve 15 Mayıs 2014 Tarih ve 29001 Sayı İle Resmi Gazetede Yayınlanan Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Gereği Firmalara verilen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Teklif Dosyasında Sunulması Zorunludur.İlgili Yönetmelik Kapsamında Ek 3 Te Belirtilen Malzemeler ve ÜTS Kapsamında Olmayan Malzemeler ile İlgili Yetki Belgesi Sunulmasına Gerek Yoktur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS ve/veya TİTUBB’a kayıt veya bildirimi aranması zorunludur.Aday veya isteklinin,teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS ve/veya TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır.Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS ve/veya TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.Ürünlere ait ÜTS ve/veya TİTUBB çıktılarının sunulması gerekmektedir.
2-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca,herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına,üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu beyanın ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Yerli malı teklif eden istekliler,bu avantajdan yararlanabilmek için ,Türkiye Ticaret,Sanayi,Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda/Borsalar tarafından ‘’Yerli Malı Belgesi’’ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.Ayrıca,birim fiyat teklif mektubunda yerli malı avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Cihazlara ait orijinal katalog,broşür,fotoğraf ve tüm teknik dökümanlar verilecektir.Teknik şartnamede yer alan katalog ve dökümanlarda belirtilebilen hususları üretici firma,orijinal katalog ve dökümanları ile belgelendirilecektir. Orijinal katalog ürerinde teknik özelliği cevap teşkil edebilecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğuna anlaşılması için altı renkli kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnameye cevap halinde teklif dosyasında sunulacaktır.Ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog veya dökümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır.
b) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare,teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla ,teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür /teknik dökümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir.İdarenin yazılı olarak isteyeceği teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dökümanları ,istekli,belirtilen süre içinde idareye teslim etmek zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR