SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

3 kalem tekstil grubu malzeme alımı ihalesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00368191
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 22.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İhale Kayıt No
:
2016/220306
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Tekstil Grubu Malzeme Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKSTİL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

3 Kalem Tekstil Grubu Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/220306

1-İdarenin

a) Adresi

:

ADNAN MENDERES CAD. SAĞLIK SOKAK 54100 MERKEZ ADAPAZARI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2648884058 - 2642756740

c) Elektronik Posta Adresi

:

seahdt@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kalem Tekstil Grubu Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsüne teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İhale onaylanıp sözleşme yapıldıktan sonra malzemelerin teslimi peyder pey olarak ya da tek seferde idarenin talep ettiği zaman ve miktarlarda depo teslimi şeklinde yapılacaktır.Malzemenin teslimatı ise idarenin talebini takip eden 5 günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici üzerinde kalan ihale malını teslim süresi ve mesai saatleri içerisinde ( hafta içi her gün 08:00 - 12:00 ile 13:00 - 17:00 arası ) tek parti halinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili deposuna teslim edeceklerdir. İstekliler ihale sonucu üzerinde kalan malzemeleri orijinal ambalajlarında ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edeceklerdir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi

b) Tarihi ve saati

:

12.07.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilecek malzemelerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihaleye iştirak edecek isteklilerin teklif verdikleri malzemelerin numunelerini ihaleye gelirken getirmeleri gerekmektedir. Numune vermeyen firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklif edilen malzemelerin numune üzerinde firma adı ve ürün sıra numarası yer alması gerekmektedir. Ürün üzerinde bu bilgilerin yer almadığı numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonu ihale dosyasında yer alan evrakları numuneleri veya malzemeleri tereddüte düştüğü durumlarda inceleme için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere gönderebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR